നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 4 [കുഞ്ഞൻ]

Posted by

നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 4

Nattinpurathe Sundara Raathrikal Part 4 By കുഞ്ഞൻ

Click here to read Previous part

BfpOw : Wn§Ä S¶psNm*n^n¡p¶ FÃm t{bmÕmiW§Ä¡pw Wµn t^OsbXp¯p¶p… b` BapNÄ¡pw H^pbmXv hµÀe§Ä {bSo£ WÂNp¶p*v F¶pw FWn¡_n]mw. bs£ H^p NTmNr¯v Wn`]n Fsâ h¦`vb§tamsXm¸w Mm³ Wn§taw Nq«nsNm*v tbmNpNt] Wnkr¯n]pÅp.

NT SpX^p¶p…
Wm«n³bp_s¯ hpµ^^m{SnNÄ

ˇ

f^peqfn]ns` fj… sb]vsSmjnªp. NmfSo¨qa]n sk´p^pNnsNm*n^p¶ bknj¯nsâ bpSpf®nWv WWkv `en¨n^n¡p¶p. bpN¨p^papNÄ D]^p¶ps*¦n`pw AÂbsf¦n`pw A\¨ ht´mg¯n bnÅ¡v bXn]n_§mw… B bpN¨p^papNÄ Wo_n Wo_n APvWn]psX fªKzm`]m]n fm_psf¶v bknj¯nWpw A_n]mfm]n^p¶p. Ssâ Woä Np_¨pS¶SnWv bnÅt]mXv fWhm Wµn b_ªp. kn]À¸p H`n¨n_§n NnX¡ WWªp. t]mWn]psX CSapNÄ¡v S§ant`¡v `en¨ B AfrSv H^pbs£ Koksâ SpXn¸v bp_t¯s¡mjp¡pkm³ Sm`vb^yw CÃm¯tbms` tSm¶n… Ssâ ISp^¦b`N]ns` Wo¡§Ä AkhmWn¡p¶nÃ… {bSnNm^w SoÀ¡m³ DÅSm\v… ASv SoÀ¡\w. kn]Às¯m`n¨v NnS¨psNm*v f`À¶p NnX¡p¶ bknj¯nsâ AXp¯pWn¶v A]mÄ Fjpt¶äp. Ssâ fp*pw gÀ«psfÃmw FXp¯p. Ssâ `nwP¯n AkapsX fUWK`w Wn_ªp Wn¡p¶p. bnÅ bknjs¯ tWm¡n. N®X¨v NnX¡p¶p. Nm`pNÄ A¸w AN¯n sk¨n«p*v.
“”Mm³ tbmNp¶p…”” lÐw tN«v bknjw N®v Sp_¶p. bpSs¸Xp¯v l^o^w f_¨p. sk_psS…
AkapsX N®pNÄ bnÅ]psX Pweo^ykpw H¸w tNmbkpw Wn_ª B fpOt¯¡v BNmwgt]msX tWm¡n.
“”tbXnt¡*… Fsâ em^y¡v H^p NpªnsW sNmXp¡mWpÅ {Sm\n Fsâ Cu lpNva¯nWnÃ. bns¶]tÃ..”” b_]pt¼m A]mapsX lÐw CX_n]n^p¶p.
“”Fsâ NpXpwdt¯mXv sI«n]mÀ sI]vSSnWp bN^w. bN^¯nWv bN^w F¶v sk_psS Mm³ Blzhnt¨ms«. fWxbqÀkw AÃ… At¸mjs¯ tNmbkpw… bns¶.. bns¶..””
“”bns¶…. “” KnMvKmht]msX bknjw N«n`n Wn¶v Fjpt¶äp…
A]mapsX AXpt¯¡v sI¶p.. “” bns¶… b_]p .. bntÅ..”” bknjw t{bmÕmin¸n¨p.
“”ASv.. bns¶.. Fsâ B{Pikpw..”” bnÅ b_sªm¸n¨p…
“”As¸m bnÅ¡v Ft¶mXv..””
“”{b\]sfm¶pfnÃ..”” bknj¯nsâ km¡pNÄ fpjpfn¸n¡pw fpt¶ bnÅ ImXn tN_n b_ªp.
“”bns¶.. bns¶ F´m DÅSv… Ft¶mXv..”” bknj¯nsâ lÐw D]À¶p.
H^p Wo* fuWw B]n^p¶p f_pbXn. A]mÄ fp*pw gÀ«pw V^n¨v Wn`mknt`¡v WX¶n_§n.. A]mÄ WX¶p.. Ft§ms«¶nÃmsS…
fmVk³ l^n¡pw Npjªn^p¶p. Bt^mPyUr[Pm{SWm] fmVk³ Fjpt¶ät¸m Wn¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.