രതിലയം 18 [ഉണ്ണി]

Posted by

രതി ലയം 18

Rathilayam Part 18 bY Unni  | Previous Part

Np_¨p kÀg§Ä¡p tlgw

D®n Cs¸m H^p timhvbnä`n tKm`n sI¿p¶p. tN^a¯n Ss¶. dmw¥qÀ WjvhnwPv bYWw Njnªv tKm`n¡p tN_n

dmw¥qÀ D*m]n^p¶ AXn¨p sbman ss`cv Hs¡ fm_n. FknsX D*m]n^p¶ b`^pw b` kjn¡m]n

Wm«n S_km«n Cs¸m B^pw CÃ. FÃmk^pw Hmt^m kjn¡m]n…

_o¯mân]pw NpXpwdkpw Cs¸m tNm]¼¯qÀ B\v

B^y knkmiw Njnªv sNm¨n]n B\v– Smfhw eÀ¯mkv FknsX dnÊnsWÊv sI¿p¶p… H^p tfm³ D*v…

i^ogv knkmiw Njn¨p AkWpw sskcpw Updm]v B\v–…

i^ognsW HmÀf]ntà W½psX _o¯mân sX tfm³ hn²oN]pfm]n Np*³ Nan¡p¶…

bns¶ Kn³hn s] Np_n¨v knk^w H¶pw CÃ. N`ym\w Njnªv tbm]Sm\v

hKnSmân Cs¸m Ak^psX koXnsâ AXp¯v kmXN¡v B\v– Smfhw

bns¶ WfnS]pw AWn`pw _gy shän B]n

A§sW FÃmk^pw Ak^k^psX Sn^¡pNan B]n

D®n Cs¸m H^p timhvbnä`n tKm`n sI¿p¶p… Hä¡m\v Smfhw

C¶v Np_¨p Sn^¡pÅ Unkhw B]n^p¶p… D®n Cs¸m Zyq«n Njnªv C_§n

timhvbnä`nWv bp_¯p k¶p ssd¡v FXp¡m³ SpX§pt¼mÄ tcm¬ AXn¡m³ SpX§n

tWm¡n]t¸mÄ A_n]m¯ H^p W¼À… D®n NmÄ Aä³Zv sI]vSp

it`m

it`m D®n… H^p b^nK]w DÅ NnanWmUw

it`m… B^m

Hm Wo Fs¶ f_t¶m

AÃ ASp bns¶… Mm³

Dw b^p§*… Mm³ B^y.. A_n]ptfm

it¿m Wo B]n^pt¶m… Mm³ knIm^n¨p

Wo F´v knIm^n¨p… WnW¡nt¸mjpw bj] tbms`

tU sbs® Cs¸m F{S Unkhfm]n H¶v bqln]n«v F¶_nt]m At¸mam AkapsX H^p..

At¿mXm… ASnWp WnW¡v fp«v k^m³ hmVyS CÃtÃm… Zm Wo Ft¶mXv f_¡*…

CsÃXo B^y tI¨n Cs¸m H¶v ^*v kÀgw B]n«p H¶pw CÃ B^pfm]pw

tbmXm Wp\ b_]msS…

l^n¡pw Wo]m\v hSyw B^y

AsS´m

A_n]nÃ… A§sW B^pw CÃ CknsX.. bns¶ tKm`n Sn^¡pw…

A{SNv Sn^¡t\m AknsX…

AtSXo CknsX Wn¶pw fm_n]mt`m F¶v knIm^n¡m Mm³

D®n F¶m CSns` Hs¡ k^p¶Sv

ASns` k¶n«v F´nWm

Ip½m Nm\mt`m

Nm\m³ Mm³ fnWs¡«v At§m«v– k^t*..

Wo H¶v kmXm D®n

F´m.. F´nWm N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.