കാമറാണിമാരായ ഭാര്യമാർ 1 [AjaY]

Posted by

കാമറാണിമാരായ ഭാര്യമാർ-1
അജയ്

KAAMARANIMAARAYA BHARYAMAAR 1 BY AJAY

CSv H^p C³shÎp NT]m\v.

dmw¥qÀ WP^¯n Wn¶pw A`vbw fm_n H^p bpSn]v cv`mäv km§n]Snsâ Sn^¡pNan`m]n^p¶p Mm³. Fsâ Hmcohpw dnhnWÊv hw^wekpw AXp¯pSs¶]m\v. fÃpNapsX diaw AVnNw CÃm¯ H^p Nfyq\nän tWm¡n WX¡m³ SpX§n]n«v Np_¨v Wmam]n. hzNm^yS]nt`¡pÅ Wpjªp N]äw Ss¶ Nm^\w. hzNm^yS bp`Àt¯* Nm^yw F´m\v F¶v tImUn¨mÂ. Fsâ em^yfmÀ Ss¶]m\v {blvWw. ^*pem^yfm^pw H^p sNm¨pfp*v. H^p em^y Ct¸mÄ PÀen\n]m]n^n¡p¶p. AsSms¡ kjns] b_]mw.

A`vbw bmÌv Hs¡ tIÀ¯m\v Cu NT. s{bmcg\ Fjp¯pNm^³ AÃm¯SnWm Wn§Ä¡v F{S ^hn¡pw Fs¶m¶pw A_n]nÃ. B FsW³ b^nI]sbXp¯n]nÃ.
Mm³ AK]v W¼y {bm]w Ct¸mÄ 26 k]Êv. H^p N¼Wn]psX Fw.Zn]m\v. Fsâ sb§Ä B\v NknS. AÑWpw A½]pw sI_p¸¯ns` f^n¨SnWm MmWm\v Aksa kaÀ¯n]Sv. ko«n NmÀ¶k·mÀ CÃm¯Snsâ NphrSn]pw fäpw AkÄ¡v D*m]n^p¶p. M§Ä¡v Nq«v AÑsâ dÔ¯n sb« WµnWn F¶ Inä B]n^p¶p. GSm*v 45 k]Êv {bm]w D*v AkÀ¡v. WµnWn Inä tNmtaKn bYn¡p¶ Nm`¯v H^mÄs¡m¸w Hant¨mXn tbm]Sm\v. PÀen\n]m]tSmsX A]mÄ Nt¿mjnªp. dÔp¡apw ssNs]mjnªtSmsX AkÀ M§apsX S_kmXv ko«n F¯n. {bhk¯n sNm¨p f^n¨p. AkÀ bns¶ ko«ns` H^p AwPs¯ tbms` B]n. S_kmXv emPw k¨¸w AkÀ¡v H^p Hmi^n WÂNpN]pw sI]vSp. ASnsâ bn¶ns` ho{N«v bn¶oXm\v fWÊn`m]Sv AJWpw sI_n]¨·m^psfms¡ WµnWn Inä]psX hpµ^fm] tfWn]n Btkmaw NmftNanNÄ WX¯n]n^p¶p. CSnsâ Wµn]m]n A½½ (AJsâ A½) Ss¶]m\v AkÀ¡v H^p kn]Àt¸mi^n WnÝ]n¨Sv.

Wà H^p WmX³ D^p¸XnSs¶]m]n^p¶p WµnWn Inä¡v. Ct¸mÄ NmjvI¡v 85% W½psX WXn fp¯pf\n]psX H^p N«m\v. D]À¶ fq¡v Ak^psX {btSyNS]m\v. D]À¶ fq¡pÅkÀ Nmf¯nsâ Nm^y¯n A`vbw fp¶n«v Wn¡pw F¶m\tÃm b_]pN. F´m]m`pw Fsâ fp³ S`fp_¡mÀ Nan¨v fUn¨ WµnWns]¶ I^¡nsW FWn¡pw Nan¡m³ Nn«n. ¹ÌpknWp bYn¡p¶ Nm`¯m\v AJWpw A½]pw H^p BN-vhnZ*n f^n¡p¶Sv. sb§Ä A¶v F«mw ¢mhnÂ. IX§v Njnªp dÔp¡Ä FÃmw tIÀ¶v FXp¯ So^pfmWfm]n^p¶p M§Ä¡v Nq«nWv WµnWn Inä SpX^s« F¶Sv.

A`vb hz`vbw BhvSn]pw dmw¥q^n AJWv In` dnhnWÊpNan bmÀXv\À gn¸v DÅSp sNm*v k`n] dp²nfp«v H¶pw Dâm]nÃ. Mm³ Zn{Pn¡v bYn¡p¶ hf]¯m\v BUyfm]n WµnWn Inäs] Nan¡m³ Nn«n]Sv. ASv bs£ SnN¨pw A{bSo£nSfm]n^p¶p. Ak^pw AJWpw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.