എന്റെ കളികൾ 16 [Syam Gopal]

Posted by

എന്റെ കളികൾ 16

Ente Kalikal Kambikatha Part 16 bY: Syam Gopal | Previous Parts

Fsâ NanNÄ F¶ Fsâ sNm¨p NT BUyw km]n¡p¶kÀ¡v sbs«¶v fWhn`m¡\w F¶nà , ASp sNm*p BUyw fpSs` km]n¡\sf¶v Atb£n¡p¶p .

lymw tPmbmÂ

{cnZvKn Wn¶pw H^p S\p¯ do]À FXp¯p km]v sNm*p AX¸v Sp_¡pt¼mÄ Nn«p¶ H^p hpOfp*tÃm , sâ hmt_ …
dn]_pw I¸m¯n]pw In¡Wpw H^p H¶p H¶^ tNm¼ntWg³ B]n^p¶p .
fp_n]n {lpSn]psX NqsX ‘A½ NnX¡p¶SnWm Mm³ iman thmc]n B\v NnX¶p_§n]Sv . bn^n]vZv–hv B]SnWm In¶pkpw k`n] l`y¯nWv H¶pw k¶nà ..A§sW H¶p ^*p Unkhw NX¶p tbm]n N®Wv PÄcn tbmNm³ s_Zn B]n . ko«n Np_¨p {bm^m준 Hs¡ DÅ Bam\v Ak³ . bns¶ koXpw B]n«nà CknsX Wn¶m In`kv fm{Stf WX¡q F¶pw PÄcn tbm]m koXv sk¡m³ DÅ ssbh Nn«pw F¶v b_ªm\v tbmNp¶Sv . AknsX]pw H^p cÀ\n¨À tgm_qfn Ss¶ B\v tKm`n Npj¸fnÃm¯ h`_n]pw D*v .
hmVm^\ ÌmcpNÄ tbmNpt¼mÄ FÃm fpS`manfm^pw Wà ^oSn]n Aà knXpN .F¶m FWns¡t´m Ak³ tbm]n W¶m]n k^\w F¶pÅ In´s] D*m]ptÅm .

fm{Sfà hoft]mXv Aksâ N\¡pNÄ SoÀ¯p H^p fmhs¯ l¼aw AVnNfm]n WÂNmWpw b_ªp .bmkw N®³ Aksâ N®p Wn_ªp tbm]n .
N®tWmXv Mm³ Ht¶ Aklys¸«pÅp bäpsf¦n AkWp bN^w H^p Bsa tk\w F¶p .Ak³ tWm¡s« F¶pw b_ªp .

As¶m^p dpVWmjvI B]n^p¶p Nm`¯p Ss¶ C{fm³ knan¨p dmw¥q^v Wn¶pw . Mm³ A¶v HmÀZÀ sI]vS tÌm¡v k¶n«ps*¶v b_ªp . FWn¡v kas^ `meN^fm] kn` Ss¶ B]n^p¶p Mm³ hUWw sNmXp¯p kn«]¡m³ b_ªp .
bns¶ tWs^ tcm\v FXp¯p go` tffnsW knan¨p .
skÅn]mjvI Fà hmVW§apw F¯n¡mw F¶p km¡v b_ªp . Cu H^p kÀNv Njnªn«p tk\w hnÔpknsâ Atf^n¡¡m^³ A¨m]sW bnXn¡m³ . AkntX¡v tbmNpt¼mÄ Fsâ t`m«p t`mXp¡p sFZn] H¶pw WX¡nà Wà H^p Câo^n]À ZnsshWÀ Ss¶ tk\w .
F´m]m`pw N®³ tbmNpN]tà At¸mÄ bns¶ CWn H^p ÌmcnsW FXp¡pt¼mÄ Câo^n]À ZnsshWÀ B] Bsa FXp¡mw hm`_n Np_¨p NqXn]m`pw Npj¸fnà .
Mm³ fm³ bkÀ Hmcohnt`¡v knan¨p t{dmZv tk DÅ Hmcohv B\v AknXs¯ Unky F¶ sb®v B\v Bsa H¸n¨p S^m_pÅSv . fpSp Nj¸n B\v .Mm³ H^p C^pbSnWm]n^w B\v hm`_n sNmXp¡mw F¶p b_ªp .H^p Unkh¯nWNw Bsa knXmw F¶p b_ªp .
bntä¶v ^mkns` Ss¶ Unky b_ª BÄ F¯n . S«fn« H^p sf`nª hpµ^n . BUy tWm«¯n Ss¶ FWn¡nãw tSm¶n .cuhn] F¶m\v AkapsX tb^v Zn{Pn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *