വിനുവിന്റെ അമ്മായി അമ്മ 3

Posted by

വിനുവിന്റെ അമ്മായി അമ്മ 3

VINUVINTE AMMAYI AMMA PART 3 BY VINU | Previous Part

 

 

A§sW k`ns]m^p Nan Njnªv £o\n¨v b^hvb^w sN«n¸nXn¨v NnX¡p¶SnWnX]nt`¡m\v A½m]n A½, tI¨n FWn¡v NpXn¡m³ Fs´¦n`pw em¡n]pt*m F¶pw tImUn¨v N]_n k¶Sv. A½s] N*tSmsX Mm³ Fjpt¶Â¡m³ {lfn¨p. Fsâ Np*n]n bnXn¨v AfÀ¯n k`y½¨n Np_¨v tW^w Njn]s« F¶v¸_ªp. At¸m tI¨n¡v fSn]m]ntà F¶v tImUn¨v A½¨n sdZnt`¡v N]_n. Fsâ fqZv tbm] Xn. F¶v b_ªv k`yf½¨o Fjpt¶Â¡m³ {lfn¨p. At¸mÄ A½¨n tI¨n]psX fpZv Mm³ sNm*p k^mw F¶v b_ªv A½¨n tcms\Xp¯p. ASnsâ Pym`_n Sp_¶v tfm³ CSn GSv koZnt]m B\v CgvY sb«Sv F¶v Ft¶mXv tImUn¨p. hSy¯n Mm³ s¯«nt¸m]n F´m\v F¶mÂ, ASn H^p 200 Wv fpNan s`hvdn]³ koZnt]mNÄ B]n^p¶p. Ct¸mÄ Mm³ Njnª 10 kÀgfm]n Ft¶mXv tImUn¡¶ tImUy¯nsâ D¯^¯nWXps¯¯n F¶v FWn¡v fWhn`m]n. Fsâ BUy ^m{Sn]n Mm³ Btklt¯msX Fsâ em^y]psX NWymIÀ½w sbm«p¶Sp Nm\mWm]n Fsâ Np® em^y]psX t]mWn]nt`¡v Np¯n N]än Bªv AXns¨¦n`pw FWn¡v Wn^ml]m]n^p¶p c`w. Mm³ Wà H^p koZnt]m t¹ sI]vSp. kÃf½¨n ASv tWm¡n]«v b_ªp .CSv M§Ä N*SmXm F¶v hSy¯n Mm³ sM«nt¸m¿n. A½¨n]pw k`y½¨n]pw S½n H^p s`hvdn]³ dÙw Nm¯php£nN¶ps¶¶v FWn¡v fWhn`m]n. bSn]sW MmWv k`y½¨n]psX bqän Wn¶pw Fsâ Np® k`n¨v Du^n. AtSmsX k`y½¨n]psX bqän Wn¶pw km\¸m HjpNn sdZnt`¡v ko\p. ASv N*n«v A½¨n¡v sNmSn]mNp¶pt*m F¶v FWn¡v hwl]fm]n. Fsâ hwl]w tW^m]n^p¶p. A½¨n bSn]sW F\oäv k`y½¨n]sX ^*p SpXNapw AN¯n bqänt`¡v tWm¡n. km\ bm`n Npan¨vWà t_mhv Wn_¯n`m]n^p¶p bq_v. A½¨n]psX fpOw fm_p¶Sv FWn¡v fWÊn`m]n A½]psX ^*v fp`Nan`pw làn]m]n A½¨n sM¡n F¶n«v bSn]sW Fsâ fp¶n k¶v Fsâ k\¸m`n Npan¨n^n¡p¶ Np® N¿n FXp¯p. ASnsâ sSm`n sS¶n¨p FWn¡v ko*pw N¼n]m]n Np`¨p Wn¡p¶ Fsâ Np® bSn]sW A½ km]n`m¡n ASns` bm`v fpjpk³ I¸n NpXn¨p.Ahf]w A½ Iq*pkn^ Fsâ f`Vzm^¯nt`¡v Np¯n N]än. sb«¶v Mm³ sbm§nt¸m]n AtSmsX Fsâ Np® fpjpk³ A½]psX km]n`m]n.C hf]w k`y½¨n tcm\n N¼n koZnt]m N*v NnX¡pN]m\v. Fsâ Np®]n D*m]n^p¶ bm`v fpjpk³ A½ H^p SpÅn tbm`pw dm¡n k]v¡msS W¡n I¸nk`n¨v NpXn¨p ¢oWm¡n FjptWäp. At¸mÄ k`y½¨n koZnt]m N*v bSn]sW kn^`nXmWv {lfn¡¶p*v. A½¨n k`y½¨n]psX ssNbnXn¨v fmän SpXNÄ sbm¡n sbman¨p k¨v Ft¶mXv k`n¨v bnXnt¨m N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.