ഇക്കാന്റെ ഭാഗ്യം 2 [Bilal] [updated]

Posted by

ഇക്കാന്‍റെ  ഭാഗ്യം 2

Ikkante Bhagyam Part 2 Author : Bilal | Previous Part

 

lÐw tN«v HmXn sI¶ C¡ Nm\p¶Sv Wn`¯p ko\p NnX¶p N^]p¶ `n³hs] B\v .tWm¡pt¼mÄ A]mÄ AXns¨mjn¨ km\¸m`n sS¶n B\v `n³h ko\Sv .A]mÄ tkPw Aksa bnXn¨p Fjpt¶Â¸n¨p .AkÄ At¸mapw N^]pN B]n^p¶p . A]mÄ tImUn¨p .

C¡ : F´m tfmsa bäns] ?

`n³h : C¡m …. Fsâ ssN ….

C¡ : ssN Np¯n Bt\m tfmav ko\Sv

`n³h : AsS C¡

C¡ : GSp ssN B\v tfmsa

`n³h : CXs¯ ssN …

C¡ : At¿m tfmsa Wo^p*tÃm , Wfp¡v timhvbnä`n tbmNmw ,

A]mÄ tkPw H^p k*n knan¨p Aksa timhvbnä`n sNm*ptbm]n . AkapsX ssN¡v sbm«Â D*m]n^p¶p , ¹mÌÀ C«p AkÀ . ^*p BjvI cpÄ _Ìv FXp¡\w F¶pw b_ªm\v AkÀ ko«n kn«Sv .A]mÄ¡v kngfw tSm¶n , Sm³ Nm^\w B\tÃm AkÄ¡v Cu PSn k¶Sv F¶v HmÀ¯p . bs£ ASp bp_¯p b_]m³ bänÃtÃm ……

hmfn k¶t¸mÄ A]mÄ Aksa Nps_ kj¡v b_ªp , tWm¡n WX¡mªn«v Atà , CWn ko«ns` Nm^y§Ä B^v tWm¡pw , Wnsâ Nm^y§Ä A^p tWm¡pw ? CsSm¡ tN«t¸mÄ AkÄ¡v kngfw tSm¶n . C¡ B\v b_ªSv Wq_t]mXv k¶p tWm¡m³ b_]mw . AkÄ¡v tks_ b\ns]m¶pw CÃtÃm …At¸mam\v `n³hm¡pw Blzmhw B]Sp .

bntä¶v fpS ^mkns` ko«ns` b\n Hs¡ Njnªp Wq_ tkPw S_km«n k¶p AknXps¯ b\n]pw sI¿m³ SpX§n . A§sW ^*p Unkhw Njnªp .

A¶pw Wq_ k¶p tIm_pw N_n]pw Hs¡ D*m¡n . `n³hm]pw B]n kÀ¯mWw Hs¡ b_ªp AkÀ ^*p tb^pw NqXn B\v FÃmw sI]vSSv . C¡ bp_¯p tbm]Sv B]n^p¶p . A]mÄ k¶t¸mÄ Np_¨p C_¨n]pw tfXn¨m\v k¶Sv . A]mÄ C_¨n D*m¡m³ Wq_m]psX NqsX NqXn . `n³h tbm]n _Ìv FXp¡m³ b_ªp . AkÄ _qfnt`¡v tbm¶p .

_qfn k¶p NnX¶p `n³h H¶p_§n . Fjpt¶äv k¶t¸mÄ Wq_s] F§pw N*nà , FknsX tbm]n F¶v tWm¡n]t¸mÄ B\v C¡msX fp_n]n Wn¶pw kÀ¯mWw tN«Sv . AkÄ bSns] H¨ D*m¡msS C¡msâ _qfnsâ AXp¯v sI¶p KW`nsâ NÀ«³ sI_pSm]n fmän ANt¯¡v tWm¡n . AkÄ sM«n tbm]n .

C¯ C¡msX fXn]n C^n¡p¶p , A]mÄ Wq_]psX fp` sM¡n bnjn]p¶p . AkÄ¡v knlzhn¡m³ bän]nà … F´m\v Nm\p¶Sv , C¯ H^p fXn]pw NqXmsS C^p¶p sNmXp¡p¶p . Ak^psX b^pbmXn N*m A_n]mw CSp BUyw B]n«Ã , Øn^w b^pbmXn B\v .

C¡ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *