അവളും ഞാനും തമ്മിൽ 2

Posted by

അവളും ഞാനും തമ്മിൽ 2

AVALUM NJANUM THAMMIL PART 2 BY KUMBIDI | PREVIOS PARTS

BUyemP¯ns` Nan¡v tlgw FWn¡v FN-vhmw Nm^\w tNmtaKnt`¡v tbmtN*n k¶p. ASp Nm^\w Aksa Nm\mWpw Nan¡mWpw H¶pw NjnªnÃ. BsN DÅSv N¼n Imän§pw tNmanw§pw fm{Sfm\v. AkapsX WPvWfm] tcmt«mhv FWn¡v A]¨p S^m_p*m]p^p¶p. Mm³ ASv N*v km\w knXpw. Fsâ FN-vhmw SpX§n Np_¨v Njnªm\v AkapsX FN-vhmw SpX§n]Sv. A§sW Imän§pw Np_ªp k¶p. AkÄ `mÌv C]_m]Sv sNm*v FN-vhmw Njnªv AkÄ {co]m]n. bt£ FWn¡v ss{XWnwPv Nm^\w AknsX Ss¶ WnÂt¡*n k¶p. A§sW tcm¬ knanNÄ SpXÀ¶p sNm*n^n¶p. Mm³ Aksa HmÀ¯p km\w knXmWpw AkÄ Fs¶ HmÀ¯v kn^`nXmWpw SpX§n. A§sW Mm³ AktamXv AkÄ kn^`n«p Nan¡p¶ H^p koZnt]m A]¨p S^m³ b_ªp. AkÄ A]¨p S¶p.

AkÄ H^p »m¡v {dm]pw bmân]pw V^n¨v N«n`n NnX¡p¶p. AkÄ AkapsX {dm]psX sNmap¯p bSns] Ajn¨v skap¯ D^p* fp`NÄ bp_t¯¡v FXp¯p. A¶v Nan¨t¸mÄ DÅSntW¡mÄ fp`Nta¡mÄ k`n¸w sk¨n«p*v. AkÄ Unkhw fp`NÄ Nl¡m_p*v F¶v FWn¡v fWÊn`m]n. AkÄ ^*p fp`Napw tIÀ¯p sM^n¡m³ SpX§n. H¸w Ip*pNÄ NXn¨pÅ FN-vhv{bgWpw N*v Mm³ Fsâ Np® bp_s¯Xp¯p. Akam fp`NapsX Wn¸napNÄ sM^Xm³ SpX§n. AkÄ A§sW fqZmkm³ SpX§n H¸w MmWpw. Np_¨p tW^w A§sW fp`NÄ Nl¡n] tlgw AkapsX bmâohv Du^nfmän. AkÄ Nymf_ bq_nt`¡v Sn^n¨p. ^*p Nm`pNapw knXÀ¯n AkÄ Nymf_¡v fp¶n C^p¶p. F¶n«v AkapsX bqÀ sI¸n kn^`n«p Ca¡m³ SpX§n. bSns] H^p kn^ AkapsX bq_nt`¡v SÅn N]än. A§sW kn^`pNÄ fpt¶m«pw bnt¶m«pw I`n¸n¡m³ SpX§n. AkÄ ko*pw H^p kn^`pNqXn DÅn tNän. AkÄ kn^`n«p l^n¡pw hpOn¨p. Mm³ Np®s]Xp¯v AXn¡mWpw SpX§n. AkÄ kn^`pNÄ bp_s¯Xp¯p H^p bjw FXp¯p N¿n bnXn¨p. ASv sSm`n sbman¨v km]n`n«p. F¶n«v Nymf_]nt`¡v tWm¡n Np® Du¼p¶ tbms` Du¼n. F¶n«v B bjw AkÄ AkapsX bq_n`n«v D^Êm³ SpX§n. F¶n«v bSns] bq_nWpÅnt`¡v N]än. Nm`pNÄ ^*pw AN¯n bnXn¨ Akam bjw DÅnt`¡v N]än. BUyfm]m\v H^p sb®v C§sW sI¿p¶Sv Mm³ Nm\p¶Sv. AkÄ bjw sNm*pÅ AXn]psX tkPw Nq«n. AkÄ fqamWpw sM^p§mWpsfms¡ SpX§n. CSv N*v MmWpw km\fXn]psX tkPw Nq«n. AkÄ ^SnfqÀÑ]n F¯n. A§sW AkapsX bq_n Wn¶pw fVWK`w H`n¡m³ SpX§n. Fsâ Np®]pw bm`v Ioän¨p. AkÄ ko*pw AkapsX fp`NÄ sM^Xn ASn fp¯w k¨v FWn¡v H^p cvss`]nwPv NnÊpw S¶p.

Mm³ B koZnt]m N*v b`Sk\ km\w kn«p. A§sW Fsâ N¼nNp«³.sWäv

ˇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.