മരുഭൂമിയിലെ പ്രേതം 5 [shiYas]

Posted by

മരുഭൂമിയിലെ പ്രേതം(HORROR – CRIME THRILLER)-5

MARUBHOOMIYILE PRETHAM  PART 5 HORROR & CRIME THRILLER BY SHIYAS

Previous Parts

Wn§apsX Nfâv–NÄ¡v H^m]n^w WµnNÄ t^Os¸Xp¯n sNm*v Mm³ SpX^p¶p.. CWn]pw Wn§apsX ht¸mÀ«v {bSn£n¡p¶p…
bns¶ Cu tWmk N`§\sf¦n BUy bmÀ«v– fpS km]n¡\w.. Nm^\w Ht^ hf]w eqSNm`kpw kmÀ¯fmWNm`t¯¡pw Cu tWmk tbmNp¶p*v……

“”Fh-vNyqhv–fn hmÀ .. ]pkÀ cpZv–.. !””
B lÐw Fs¶ kÀ¯fmWNm`¯n F¯n¨p…

þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ
F]ÀtimÌhnsâ lÐw B]n^p¶p ASv…. H^p t`mZv– tf¡¸v B sNm¨p fpO¯pkm^n tS¨pbnXn¸n¨p DÅ H^p hpµ^n tW¸man sb®v…..

“”Sm¦vhv.. ! H^p tdm«n km«À ¹ohv…. “”

AkÄ H^p Np¸n skÅw S¶p AXp¯ hoänt`¡v Wo§n..

Mm³ cpZv– Njn¡m³ Fsâ {c*v hoänsâ dm¡n Wn¶pw B sI_n] cpZv– tXdnÄ Wo¡n Fsâ hoäntWmXv AXn¸n¨p cpZv– ASn k¨p.
At¸mjm\v Mm³ Fsâ sSm«v C¸_w DÅ hv{Sos] N*Sv… tWs^s¯ cvss`äv FXp¡p¶SnWp fp³bv Ss¶ Mm³ In´]n B*p tbm]Sv sNm*v Fsâ sshZn B^m C^p¶Sp Fs¶m¶pw {l²nInÃ.
H^p 30, 32 {bm]w tSm¶p¶p H^p lm`oW hpµ^n (tb^v A_n]m¯Sp sNm*v S¡m`w tI¨n F¶m\v FjpSp¶Sv )Ft´m W]³–Sm^]psX Ip*nWpfpNan DÅ f_pNv Ctà ASptbms` B hpµ^n]psX fpO¯pw f_pNv D*v. ASv sNm*v Ss¶ B]n^n¡pw B fpO¯v H^p kÃm¯ BNÀg\Szw..
fpO¯pWn¶v Mm³ Smt]m«v tWm¡n.
Ip^nUm_n kn§n Wn¡p¶ 2 tWmÀf k`n¸w DÅ fp`NÄ sI_pSm]n ImXn] k]À In`t¸mÄ C^p¶Sv sNm*v ImXn]Sv tbms` tSm¶p¶Sm]n^n¡pw. Mm³ Nn«n] H^p hfqh]pw, dÀPÀ (d³ N«v– sI]vSv Iohv k¨Sv ) ASpw Njn¨p. tNmcn sbuZÀ,fn¡v sbuZÀ, gpPÀ sbuZÀ bm¡äv Hjn¨p dm¡n FÃmw Nn«n] cpZnsâ tdmN-vhn C«p…
tNmcn skÅw k^p¶SnWpNm¯n^p¶p.

W½psX tI¨n kas^ bSps¡ Njn¡p¶Sv tWm¡n Wn¶p..
tI¨n]psX A¸_w DÅ hoäv– dm`³hv B\v…

tI¨n cpZv– Njn¨p.. tNmcn sbuZÀ,fn¡v sbuZÀ, gpPÀ sbuZÀ bm¡ävNÄ f_n¨pw Sn^n¨pw tWm¡p¶Sv N*t¸ms` FWn¡v fWÊn`m]n cvss`än BUyw B]n«m\v..
ASv D_¸n¡m³ tk*n Mm³ Fsâ N¿n DÅ fn¡v sbuZ_nsâ bm¡v tI¨n Nm\¯¡ knVw sbman¡p¶Sv tbms` B¡n.. ASv tI¨n bman tWm¡p¶Sv Mm³ N*p.

tI¨n]pw ASv tbms` fn¡v sbuZÀ FXp¯psNm*v sbman¡m³ SpX§n…
“” N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *