അമ്മയും ആയി [ രാജു ]

Posted by

അമ്മയും ആയി [ രാജു ]

AMMAYUM AYI BY RAJU

MmWnknsX b_]m³ tbmNp¶Sp FsW_ A½]pfm]n Daa ss`wPnN dwVSnsW_ NT]m\v

FsW_ ko«n`v A½]pw AJWpw AWn]Wpw B\v DÅSv

AÑWv 42 A½¡v 39 AWn]Wv 13 FWn¡p 17B\v k]Êm\v

AJWv Øn^wfUybnNp¶ Bam]n^p¶p ko«ns`¯n]m`v bns¶ Np_¨p tW^w Xnkn Nm\pw In`t¸mav A½]pfm]n kj¡nXpw F¶n«v10:30 HsN Bkpwbw NnX¡pw CSm\p bSnkp

CWn A½s] Np_n¨v b_]mw A*n B¸ohn`m\p tKm`n ^mkns` 7 f\n¡p tbmNpw sskNn«v 6:30 Bkpwtdmav k^pw

C^pWn_w ASymklwk`n] fp`Nav WÃk®wDÅ I´nNapw BsN sfm¯¯n`v H^msa sb«¶p N¼n AXnbn¡p¶ ^qbw

CWn NT]nt`¡pk^mw MmWv shN-vhnsW Np_n¨v fWÊn¡p¶Spw BUyfm]n tW^n«v Nm\pSpw FsW_ ko«n`v Wn¶pw Ss¶]m\v MmWv b¯n`v bYn¡p¶ hf]¯v B\v ^pUnkhw AJtâ]pw A½]psX]pw Nan tW^n`v Nm\p¶Sv

M§ap NnX¶v Np_¨p tW^w Njnªn«m\v Ak^p k¶Sv k¶bmsX Ak^pw NnX¶p

MmWv tWm¡pwtdmav AJWv A½]psX ssWän]pw bmkmX]pw fpNant`¡p sbm¡n A½]psX Nm`pNav AN¯n AJsâ hmVWw AkntXNv Sn^nNn N]__n F¶n«v AJWv A½]psXfpNan`m]n NnX¶v AW§m³ SpX§n H^p 3 fnWn«v B]t¸mtj¡pw AJWv AW¡w Wn_p¯n bm]nt`¡p NnX¶v N®pNav AX¨p NnX¶p

A½ Ct¸mjpw Nm`pNav AN¯n Ss¶]m\vNnX¡p¶Sv C^p«m]SpsNm*v H¶pw skàfmNp¶nÃm A½]psX k`Sp ssN Ct¸mav A½]psX bq_nt`¡v sNm*psk¨p F¶n«v AW¡mWv SpX§n b¯pfnWnt«maw A§sW sI]vSpsNmt*C^p¶p CX¡v Hmt^mlЧapw D*m¡n lmthmJmhw NqXn A§sW Np_¨ptW^wNnX¶p F¶n«pSp\n tWs^]mNn A½]pw N®pNav AX¨pNnX¶p A¶mUyfm]n MmWv A½s]HmÀ¯v km\w kn«p H^p {btSyNhpOfm]n^p¶p

bns¶ FsW_ fWÊn`v A½ fm{Swfm]n A½s]Nm\pwtdmav Fsâ Np® Nwbn]mNm³ SpX§n MmWv km\fXn¡p¶SvA½s]HmÀSv fm{Sfm]n A½s] H¶pNan¡m³ sNmSn]m]n ASpbns¶ FsW_ `£ywfm]nfm_n h-vNpan`v Wn¶pw ko«ns`¯n]m`v FsW_ {bTmWb\n A½]psX hoWv bnXp¯fm]n.

CSv B_pfmhw fps¶WX¶Sm\v

Ct¸mav AÑWv BamsNfm_n FknsXs]¦n`pw tbm]n WÃSptbms` NpX¡pw k^pw NnX¡pw bns¶^mkns` F\n¡pw tKm`n¡ptbmNpw AJsâ In` tW^s¯ hzemkw Nm^\w dÔp¡Ä A{S AXp¸¯n`à BsN Wà hiN^\w DÅSv k`y¨Wpw kn« Nm^pw B\v k`n¨sâ fN³ hpVn AkVn Unkh§an ko«n k^pw ASnWv Nm^\w A½]m\v–

A½ bm{S NjpNpt¼mjpw Sp\n WW¡pt¼mjpw fp`]pw bq_pw Nm\mWm\v ASnWv Nm^\w MmWm\v

A½]pw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *