കാമപൂജ 3

Posted by

Kaamapooja Part 3 | കാമപൂജ 3

 bY Meera Menon | Previous Parts

kambikuttan kambi kathakal

HmÀ½NÄ A]kn_¡ns¡m*p NnX¶ ‘B tW^w bp`^m_m]t¸mjm\v D_§n]Sv.

W´p..

Bt^m knan¡p¶Sp tN«v Ak³ bSps¡ N®p Sp_¶p.

F´m ..

AkÄ N®p Sn^p½ns¡m*p tImUn¨p. BhW¯n sk]n`Xn¨n«pw WnW¡v F\o¡m_m]ntÃ. Wm\n]½ B]n^p¶p. Mm³ Np_¨p hf]w NqXn NnXt¶ms« At½.. Ak³ S`]n`qsX bpS¸v k`n¨n«p. Wnsâ]nãw. Ct¸mjs¯ bnÅt^mXp b_ªn«p Nm^yfnÃ. Wm\n]½ bn_pbn_p¯p sNm*v A¸p_t¯¡v tbm]n.

^mV Npan¨v tkgw fmän fpXn]n Spahn¡Sn^pw IqXn AXp¡a]nt`¡p N]_n.

W´p F\oäntà At½ AkWp Im]..

Ìukn tNm]¡pÅ skÅw k¨tlgw W´pknsâ fp_n]nt`¡p ¶p.
l^o^w fpjpk³ bpS¸n¨p fqXn NnX¡pN]m]n^p¶p W´p.
‘W´p… ‘W´p.. F\o¡v. Im]skt*.. AkÄ AksW Np`p¡n knan¨p.
Rw ..
H^p fqat`msX Ak³ S`]n Wn¶p bpSp¸pfmän. ^mtV«¯nt]m..
Ak³ In^n¡m³ {lfn¨p.
F´m F\o¡m³ Smfhn¨Sv.
Hmt^m¶v HmÀ¯p NnX¶t¸mÄ bp`Às¨]m]n. F´m CSv HmÀ¡m³. Fs¶¡p_n¨mt\m?
tI¨n]pw D*m]n^p¶p.
Ak³ In^n¡m³ {lfn¨p.
F¶m tkPw F\oäpkm.. Mm³ Im] FXp¯p S^mw.
^mV Sn^nªp WX¶p.
sWän¡pÅn Hmaw sk«p¶ AkapsX I´nNÄ bpaNt¯msX W´p tWm¡n. ^m{Sn]ns` hwek§Ä Aksâ fWhn`qsX NX¶ptbm]n. C¶p ^mSn ^mtV«¯ns] l^ns¡m¶Wpekn¡\w.

knK]t]«³ Ø`¯nÃm¯Sv Ssâ emPyw. Ak³ sk_psS Hmt^m¶v Bt`mIn¨p sNm*v NnX¶p.
WSq.. CSm Im]… WnW¡v AknsX ^mkns` sdZv tNmcn bSnkp*mNpw AtÃ.
Im]]pfm]n k¶ ^mV b_ªp.
A§sWs]m¶pfnà tI¨n.
F¶m`pw CSv NqXn¡v . tW^w H^p bmXm]n. bp«pw NX`]pw S¿m_m¡p¶tS]pÅq.
CknXps¯ b\n fpjpk³ G«¯nSWn¨mt\m sI¿p¶Sv.
AsS… F´m Nm^yw.
HmfW H¶nWpw NqXntÃ.AkÄ Sn^¡n.
Mm³ tbm]n knan¨Sm… N®p Sp_¶v tWm¡o«v bns¶]pw bpS¸p k`n¨p fqXn NnX¡p¶p*v.
Mm³ tbm]n knan¡mw.

AkÄ¡v H^pbmXp S]v ¡m³ Nm\pw. ASpsNm*v MmWksa dp²nfp«n¡m_nÃ.
tI¨n H^pbmXv Nãs¸Xp¶p*tÃ.
F¶v FWn¡nSp ks^ tSm¶n]n«nÃ. knKt]«sâ koXv Fsâ koXpw NqXn]tÃ.
ASpb_ªt¸mÄ AkapsX sSm*]nX_n]Sp tbms` ‘W´pknWp tSm¶n.
Ct¸mÄ Fsâ ‘W´pknsâ ko«pNqXn]m\v tà CSv . AkÄ SpXÀ¶p.
Wo]Njn¡v.
W´p F\oäv Ajnªptbm] DXpfp*v Ipän Nth^]n C^p¶p.
^mV N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.