എന്‍റെ അമ്മ [ ഭക്തന്‍ ]

Posted by

എന്‍റെ അമ്മ [ ഭക്തന്‍ ]

ENTE AMMA bY BHAKTHAN

{bn] hp{ip¯p¡sa Cu NT B^wen¡p¶SnWp fp³bv Ims¡m F¶ Fsâ fpbphvSN¯ns` 4654 Nq«pNmÀ¡pw Mm³ Wµn A_n]n¡p¶p C§sW H^p NT CknsX SpX§WpÅ Nm^\w Wn§Ä Hmt^m¯^pw Fsâ A½¡p WÂNn] hzoN^\w H¶psNm*v fm{Sfm\p Wn§apsX Hmt^m^p¯^ptX]pw Nmjv¨¸mXn Fsâ A½ H^p tkly Bs\¶p FWn¡_n]mw bt£ F´m\p M§apsX KoknSw F¶p Mm³ Wn§apsX fp¶n Sp_¶p b_]m³ tbmkpN]m\p …….
Wn§anÂb`À¡pw Mm³ tKmÀKv B\p C¶mUyfm]n Mm³ Fsâ tb^p skans¸Xp¯m³ B{Pin¡p¶p Fsâ tb^p NntgmÀ ko«n FÃmk^pw Nn¨p F¶p knan¡pw k]Êv 23 Mm³ H^p sF än N¼Wn]n`m\p kÀ¡v sI¿p¶Sv hztUlw Sn^pkW´bp^w ko«n AI³ A½ kÃy½AI³ {bhmUv I{µ³ k]Êv 50 Updm]n`m\p ^*p kÀg¯n H^n¡Â fm{Ssf Wm«n k^p bns¶ DÅSv kÃy½ KmWNn k]Êv 70 CWn b_]mWpÅSv Wn§Ä FÃmw b^nI]s¸Xm³ £ft]msX NmSn^n¡p¶ Fsâ A½ tb^p `S k]Êv 45 CknsX hvtääv dm¦ns` H^p Dt±ymPhvS]m\p CWn A½s] Np_n¨p NqXpSs`m¶pw Mm³ b_]*Snöp FWn¡_n]mw Nm^\w Fs¶t¸ms` Ss¶ Fsâ A½]psX B^pw sNmSn¡p¶ bqtfWn Wn§Äs¡ÃmkÀ¡pw fW¸mYfm\p F¦n`pw Mm³ fpbphvSN¯n tIÀ¯ Np_¨p In{S§Ä Mm³ ko*pw IpksX tIÀ¡p¶p …..
CWn Mm³ A¶s¯ Unkh¯nt`¡p NX¡mw As¶m^p lWn]mjv¨ B]n^p¶p FWn¡p HmcoÊv Hjnkm]n^p¶SnWm bSnkn`pw sskNn]m\p Mm³ D_¡fp\À¶Sv Mm³ fp_nkn«p bp_t¯¡p C_§n fpw NjpNWm]n kmgvsd]nhWXpt¯¡p sI¶p ASnsâ fp¶n`m]n^p¶p A½]psX fp_n t`m¡v sI]vSn^p¶nÃm]n^p¶p kmSn`nsâ knXkn`qsX Mm³ ANt¯¡v tWm¡n A½ bqÀ® Wá]m]n N®mXn]psX fp¶n Wn¶psNm*v fpXn D\¡pN]m\p Mm³ At¸mÄ Ss¶ N¿n`n^p¶ sfmssd`nsâ Nymf_m Hm¬ sI]vSp A½]psX WátfWn]psX IqX³ {Unly§Ä bNÀ¯m³ SpX§n At¸mjm\p Mm³ A½]psX l^o^w fpjpkWm]pw {l²n¨Sv Wà WoafpÅ tNm`·pXnSpXp¯ NknÄ CawIpk¸p Wn_fpÅ Ip*pNÄ fm³tbX N®pNÄ fX¡p ko\ Njp¯v Fsâ N®pNapw Nymf_]psX N®pNapw A½]psX Njp¯n`qsX Smsj¡n_§n sNmjp¯p^p*v k`p¸fpÅ I¡fp`NÄ Ak]psX Hmt^m fp`¡®nWp Ipäpw k`n] {kn¯m{NnSn]n`pÅ N_p¸p Wn_w bXÀ¶n^n¡p¶p k`n] fp´n^n]psX k`p¸fpÅ fp`¡®pNÄ A¸w ImXn]Sms\¦n`pw kas^]SnNw ew§n]pÅ BjfpÅ sbm¡oÄ Npjnt]mXpNqXn] k]_m]n^p¶p A½]ptXSvFsâ Np®¡p«³ At¸mtj¡pw Np`¨p SpX§n^p¶p Mm³ Fsâ Np®]n bnXn¨psNm*p Ss¶ Fsâ N®pNsa A½]psX bq_nWp `£yfm¡n bm]n¨p N_p¯ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.