കൂട്ടുകാരികളും ആന്റിയും

Posted by

കൂട്ടുകാരികളും ആന്റിയും

Koottukarikalum Auntyum Author:പൈലി

എന്റെ പേര് അജിത് ഇപ്പോൾ 18 വയസ്സുണ്ട്  (ഒറിജിനൽ name പറയുന്നില്ല )

എല്ലാരും പറയുന്നത് പോലെ അല്ല എന്റെ ഈ കഥ ഇത് നടന്ന കഥയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷെമിക്കണം ഞാൻ തുടരട്ടെ….
.ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സ്‌ എക്സാം കഴിഞ്ഞു വേറെ വയനാട്ടിലേക്ക് വീട് മാറി അവിടെ ആണ്‌ ഈ കഥയുടെ തുടക്കം ഞാൻ ആദ്യമായി അവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്  തൊട്ട് അയല്പക്കമായ അനുവിന്റെ വീടാണ് അവൾക്കു ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ട്  ഞാൻ അവിടെ കളിക്കുവാന് പോകുമായിരുന്നു  അവൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആണ്‌ പഠിക്കുന്നത് ഞാനും അവളും കൂടിയാണ് ക്ലാസ്സിൽ പോകാറുള്ളത് ഞാൻ  അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും വലിയ കൂട്ടായി അവളുടെ ചേട്ടനുമായും കൂട്ടായി അവളും ഞാനും അവളുടെ ചേട്ടനും കൂടി പലതരം കളികൾ കളിക്കുമായിരുന്നു ഒരുനാൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി wwe കളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം അവളും ചേട്ടനും തമ്മിൽ ഗുസ്തി കൂടി അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം അതിൽ അവൾ ജയിച്ചു അവളുടെ ചേട്ടനും തമ്മിൽ ഒരു വയസ്സിന്റെ ഇളവ് ഒള്ളു ജയിച്ച ആൾ മാറിനിൽക്കണം അത് കഴിഞ്ഞു ഞാനും അവനും തമ്മിൽ ഗുസ്തി കൂടി അതിൽ ഞാൻ ജയിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും അവളും തമ്മിൽ അടുത്ത ഗുസ്തി ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ജയിക്കുവർ വിജയ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *