ആൾ കുട്ടത്തിൽ തനിയെ [ആനി]

Posted by

ആൾ കുട്ടത്തിൽ തനിയെ

Aalkkuttathil thaniye bY ആനി

സമയം എട്ടു മണി വീണ കട്ടിലിൽ നിന്ന് ചാടിയെണി ചു ദൈവമേ ഇന്ന് അലറാം ചതിച്ചു   ഇന്നു നേരത്തെ  ഒ ഫിസിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവൾ ബത്രു മിലെക്ക് ഓടി   പിന്നെയെല്ലാം ഇടിമിന്നൽ വേഗത്തില..യിരുന്നു അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവൾ റു മിൽ നിന്ന് പുറത്തുചാടി ഒരു വൈറ്റ്   ടി ഷർട്ടും ജിൻസ്സു മാ ണു അവൾ അണിഞ്ഞത്   അതിൽ അവളുടെ മാതകത്യം നിറത്തശരീരം തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന ണ്ടായിരുന്നു അവൾ വാച്ചിൽ നോക്കി സമയം 8.45 പത്തു മണിയാകുമ്പോൾ ഒഫീസിലെത്തെണം  ഒ വർകോട്ട്  കൈയ്യിൽ പറ്റിച്ചു പിടിച്ചു അവൾ ഒടി റെയിവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താൻ അത്ര ദുരമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് മാസവസാനമായത് കൊണ്ട്  വണ്ടിയിൽ തിരക്കായിരിക്കം  ദൈവമോ നിക്കാൻ ഇട നൽക്കണെ ഇട നൽക്കണെ അവൾ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച ആളു കാരണം ഫാറ്റി ഫേമിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ് സ്ഥ അവൾ അളുകൾക്കിടയിലുടെ മുന്നിലെ ക്ക്  നടന്നു ഇതിനിടയിൽ ഒരുത്തൻ അറിയാതെ അവളുടെ മുലയ്യിൽ തട്ടി അവൾ ഞ്ഞെട്ടി അയ്യോ അവൾക്ക് നിലവിളിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു താൻ തിരക്കു കാരണം ബ്രാ ധരിച്ചില്ല ദൈവമേ ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ എന്ത് അനർത്ഥങ്ങളാണ് അവൾ  പ്ര ട്ടന്ന്  ടെയ്യിൻ വരുന്നതിന്റെ അനസ്സ്മെന്റ്: മുഴങ്ങി അളുകൾ തിക്കിതിരക്കി മുന്നോട്ടു പോയി തുടങ്ങി വണ്ടിയിൽ കയറും മുമ്പ് ഈ കോട്ട് ധരിക്കാം അപ്പോൾ ബ്രായിടാത്തത് അർക്കും മനസ്സിലാക്കില്ല അവൾ കോട്ട് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും വണ്ടി വന്നു തിരക്കും കൂടി വന്നു ഒരു അമ്മച്ചി അവളെ തള്ളി അവളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് കോട്ട് താഴപേയി അവൾ എത്രാ ശ്രമിച്ചിട്ടും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *