ലതയുടെ അനുഭവങ്ങൾ 2

Posted by

ലതയുടെ അനുഭവങ്ങൾ 2

Lathayude Anubhavangal bY Uma Kumari | Previous Parts

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ നടന്ന ഒരും അനുഭവമാണു് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതു്-..ഞാനു ചേട്ടനു താമസിക്കുന്നതു് ദോഹയിൽ ആണു, ഈ ഫ്ളാറ്റിലോട്ടു താമസം മാറിട്ടു 3 മാസമാകുന്നു,  എറ്റവും താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു മലയാളി ഹോട്ടൽ ഉണ്ടു അതു നടത്തുന്നതു് അബൂക്ക യാണു്, പുള്ളിക്കരനെ 3 ഭാരൃയുണ്ടു്, സ്വന്തം ഭാരൃയുടെ അമ്മയേയും അനുജത്തിയും നിലവിൽ അബുക്കയുടെ ഭാരൃമാരാണു, എന്നാലും അദ്ദേഹം  ഇവിടെ യുള്ള മലയാളികൾക്കു നല്ല ബഹുമാനമുണ്ടു്, ഒരു 63 വയസ്സുകാണു നല്ല ആരോഗൃമുള്ള ശരിരമാണു, അരെയേയും സാഹായിക്കാനുള്ള മനസുള്ള ഒരു നല്ലമനുഷൻ, ചേട്ടൻ വല്ലലപ്പോഴുമോക്കെ ഹോട്ടലിൽ പോകാറുണ്ട്, ഞാനുമായി ചിലദിവസം വഴക്കുണ്ടാക്കുബോൾ,,എന്നോടു പിണങ്ങിപോകുന്നതാ. അന്നു വൈകിട്ടു മുറി തുടച്ചപ്പോൾ സോഫാ എടുത്തമാറ്റാൻ നോക്കിയതാ എൻെറ പുറത്തു ഒരു വിലക്കം വിണു, ഞാനതുകാരൃമാക്കിയില്ല, ചേട്ടനെ കെണ്ട് പുറത്തു ബാംപുരട്ടി, ചെറിയ ആശൃാസം തോന്നി, പിറ്റെന്നു രാവിലെ വേദനക്കു കുറവില്ല, എനിക്കു ഇരിക്കാനു വയ്യാ കിടക്കാനു വയ്യ ചേട്ടൻ കുറച്ചു കുഴബു് പുരട്ടി തുണിമുക്കി ചൂടുവച്ചുതന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചു സമധാനം കിട്ടി, ഏതായാലും ഇന്നു ജോലിക്കു പോകാൻ പറ്റില്ല,  ചേട്ടനു ഉച്ചകഴിഞ്ഞുപോയാൽമതി, അടുത്തുള്ള ഒരു ക്ളിനിക്കിൽ പോകാം എന്നുതിരുമാനിച്ചു,

ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നു കാപ്പിക്കുള്ളതു് കടയിൽ നിന്നു വാങ്ങി കഴിക്കാം, ചേട്ടൻ അതു സംമതിച്ചു, സാധരണയായി ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്നു കഴിക്കാറില്ല. ചേട്ടൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ അബുക്കയും അമ്മായിയമ്മ ഭാരൃയു, എൻെറ കൂട്ടുകാരി രേണകയും കൂടെയുണ്ടു്, അവൾ എൻെറ കൃാബിൻെറ കീ വാങ്ങാൻ വന്നതായിരുന്നു, കീകൊടുത്തു വിവരം തിരക്കി അവൾപോയി,

Leave a Reply

Your email address will not be published.