അമ്മയുടെ പേടി 3

Posted by

          അമ്മയുടെ പേടി 3 | Ammayude Pedi 3

bY:Amal

 

എൻ്റെ പേര് അമൽ എനിക്ക് മലയാളം ശരിക്ക് അറില്ല … ഞാൻ പഠിച്ചതു വളർന്നതു ഗുജറത്തിൽ …

ഞാൻ പിടിച്ച് ഇരുത്തി അമ്മ യുടെ ഫോൺ എടുത്ത് വീട്ടിലെ ഫോണിലേട് വിളിച്ചും അങ്ങേട്ട് പേയപ്പേൾ ഞാൻ അടിച്ച പുറി ൽ ഒഴിച്ചു പാല് ഓലിച്ചു ഇറങ്ങി അമ്മ പറഞ്ഞു ആ തേർത്ത് എടുത്ത് ഇടക്കാൻ തുടച്ചിട്ടു ഞാൻ ഉമ്മ വെവ്വു

അപ്പേഴേക്കും അച്ഛൻ വന്നു ഞാൻ പതിയെ ഇറങ്ങി പോയിപോയി  അവർ കല്ലാണത്തിന് പേയി ഞാൻ പിന്നെയും ഒറ്റാക്കിയി കുറച്ച കഴിഞ്ഞപ്പേൾ ഞാൻ ഒരു വാണം കൂടെ വിട്ടും അതു കഴിഞ്ഞ ഒടനെ തൻ്റെ കുണ്ണക്ക് ഒരു പുകച്ചിൽ അനുഭപെട്ടും ഞാൻ കിടന്ന് ഒന്ന് ഉറങ്ങി.അങ്ങനെ 7 അയി  ഒരു വണ്ടി വരുന്ന സൗണ്ട് കേട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് വിതിൽ തൂറന്ന് നേക്കിയപ്പേൾ അത് അവർ അയിരുന്നു അച്ഛൻ നല്ല ഫോം അയിരുന്നു എനിക്ക് സന്തേഷം വന്നു ഞാൻ ഒടിച്ചന്ന് അച്ഛനെ താങ്ങി തേളിൽ  എട്ടു ഒരു കൈ അമ്മയുടെ തേളിലും അയിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ എടുത്തെ കൈ അച്ഛൻ്റെ പുറകിലുടെ ഇട്ട് അമ്മയുടെ മുലക്ക് പിടിച്ചു അമ്മ ഒന്ന് കുതറി മറി പിന്നെയും അതു തുടർന്നു അപ്പേൾ അച്ഛൻ എന്തൊ പറയുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനെ കെണ്ട് കിടത്തി ഓടാനെ അമ്മ കളിക്കാൻ ഏന്ന് പറഞ്ഞ് പേ കാൻ പേയി ഞാൻ കൈൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് തിരിച്ച് ചുണ്ടിൽ ഉമ്മ വെവ്വും. അപ്പേൾ അമ്മ എന്നെ തള്ളി മറ്റിട്ട് പറഞ്ഞും ഇന്ന് എനിക്ക് വയ്യായ വലിയ തല വേദനയാ പിന്നിട് അകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകൻപേയി ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഇതു കണ്ടോ എൻ്റെ കുണ്ണാ വടിപേലെ നിക്കുവ ഒന്ന് പാൽ കളഞ്ഞ് താ എന്ന് പറഞ്ഞും എനിക്ക് ഒക്കിനിക്കാൻ വരുന്നു എനിക്ക് വയ്യ അതു കൊണ്ട് അന്നു അന്നിട്ട് എന്നൊട് പറഞ്ഞും Bath room ൻ്റെ ഡേർ അടക്കതെ കുളിക്കാം അങ്ങനെ നി ഒന്ന് വിട്ട ഓ എനിക്ക് അകെ സംങ്കടം അയി അന്നിട്ട് അമ്മ കുളിക്കാൻ പേയി അമ്മ പറഞ്ഞാതു പേടെ ഡേർ അടക്കാത്തെ തുണി മുഴുവനു ഒരി കളഞ്ഞു അതു കണ്ടപോൾ എനിക്ക്  കമ്പി അയി ഞാൻ ഉടനെ എൻ്റെ തുണി എല്ലാം ഒരി കുഞ്ഞിട്ട് കുണ്ണ  പതിയെ തെലിച്ചു എനിക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ അയിൽ അമ്മ എനിക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞ് നിന്നാണ് കുളി ഞാൻ ഓടി ചെന്ന് കെട്ടി പിടിച്ച് മുലക് അമർത്തി മുലയുടെ തുമ്പ് ഞരടി അമ്മ കുതറിമാറൻ നോക്കി ഞാൻ അമ്മയെ തിരിച്ച് നിർത്തി ചുണ്ട് മുഞ്ചി കുടിച്ചും അമ്മയുടെ ഉമ്മി നിര് കുടിച്ചും അമ്മ എന്നെ തള്ളി മാറ്റി എനിക്ക് അങ്ങ് ദേഷ്യം അയി ഞാൻ കഴുത്തിൽ കുത്തി പിടിച്ച് കുനിച്ച് നിർത്തി അമ്മയുടെ പുറ്റൽ തൻ്റെ കണ്ണ തള്ളി കയറ്റി അടിച്ചു ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പാല് പുറ്റിൻ ചുരത്തി ഞാൻ കൈ അയ്യച്ച ഉടനെ തള്ളി താഴെയിട്ടും എൻ്റെ കൈ നിലത്ത് ഇടിച്ച് നിര് അയി അമ്മ ഒടി വന്ന് എൻ്റെ മകന് എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചേദിച്ചു കരഞ്ഞും ഞാൻ പതിയെ എഴുന്നേറ്റു പേയി കൈ അനക്കാൻ പറ്റുന് ഇല്ലയിരുന്ന. അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി നേരം വേളുത്തപേuൾ അമ്മ ഹേസ്പിറ്റിലിൽ കെ ണ്ട് പേയി 3 ദിവസം കൈ അന്നക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞും ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ എത്തി അമ്മ കുറെ കാരഞ്ഞും അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ കട്ടിലിന്ന് .വീണാത 1 എന്ന് പറഞ്ഞും ഒഴിഞ്ഞു ഇനി 3 4 ദിവസം കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാർ ഒർത്തു അപ്പൾ അമ്മ അച്ഛൻ നേട് പറയുന്നതു കേട്ട് എനിക്ക് Date അയി Pad വങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ വിചരിച്ചു നന്നായി അച്ഛനും കിട്ടില്ലല്ലാ എന്ന് ഒർത്ത് സന്തേഷം അയി

തുsരും

Leave a Reply

Your email address will not be published.