സമുദ്രക്കനിയുടെ യാദൃശ്ചികം

Posted by

യാദൃശ്ചികം…ഭാഗം 01

…(സമുദ്രക്കനി)…
www.kambimaman.net

സൗദിയിലെ സഫ ഡിസ്ട്രിക്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ…ശർബറ്റാലി ഫ്രൂട് സ്റ്റോറേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം.. 2004 മാർച്ച് 4നു ഞാൻ അവിടെ എത്തി ഒരു സൗദി വീട്ടിലെ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് ആദ്യം ആയിട്ടാണ് വീട് വിട്ടു പുറത്തു പോകുന്നത്.. .എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും നേരെ അറബി അവരുടെ കാറിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വന്നു പുതിയ സ്ഥലം പുതിയ ആളുകൾ പുതിയ അന്തരീക്ഷം. .അഗകൂടി എന്തൊക്കയാ പോലെ  അയാൾ കാർ നിർത്തി ഞാനും ഇറങ്ങി ബാഗ് എടുത്തു… എന്നോട് അറബിയിൽ പറഞ്ഞു ഹതാ ഗുർഫാ ഹഗ്ഗാക്‌ ഇന്ത… (അതാണ് നിന്റ റൂം )ഞാൻ തല ആട്ടി… ബാഗും എടുത്തു അയാൾ കാണിച്ചു തന കാർ പോർച്ചിന്റ കുറച്ചു മാറിയുള്ള ആ റൂമിന് നേരെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നും… അയാൾ എസ് എസ്മാക് ഇന്ത (എന്താ നിന്റ പേര്).. എനിക്ക് ഒന്നും മനയിലായില്ല എന്ന് അയാൾക്കു മനയിലായി എന്ന് എനിക്ക് മനയിലായി… പിന്നെ ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ പേര് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു ബാബു… ഹാ…. Ya അള്ളാ.. എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അയാൾ വീട്ടിലേക്കു കയറി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *