ശ്രീജ തന്ന സുഗം

Posted by

ശ്രീജ തന്ന സുഗം

 

ഞാന്‍  കണ്ണന്‍ ,27 വയസ്  .വിവാഹിതന്‍ അന്, ഞാന്‍  ഇവിടെ പറയാന്പൊപൊകുന്നത് എന്‍റെ  ഭാര്യ യുടെ  അനിയന്‍റെ ്് (എന്‍റെ  അളിയര്‍ ) ഭാര്യ െയ കളിച്ച കാരൃം  അന്ന്. അളിയന്‍ കല്ലാണം  കഴിച്ചിട്ട് 3 മാസംമായുള്ള് . അളിയന്‍റെ ഭാര്യ യുടെ  പോര് ശ്രീജ. കാണാന്‍ അത്ര സൗന്ദര്യം ഒന്നും ഇല്ല .സാമ്പത്തിമായി നല്ല  നിലയിലുള്ള  വീട്ടിലെ പെണ്ണായകൊണ്ടാണ് അളിയന്‍ ശ്രീജയെ വിവാഹം കഴിച്ചെ. ഞാന്‍  ശ്രീജയെ നിങ്ങള്ക്ക് കുടുതല്‍ പരിചയപെടുത്താം. ഇരു നിറം എന്ന് പറയാന്‍ പറ്റില്ല ,കുറച്ച് കറുപ്പ് കുടുതല്‍  അന്ന് അവക്ക് ,വലിയ  ശരീരം അന്ന് , കുടം െപാലത്തെ വലിയ   മുല .പുറകിലൊട്ട്് ചാടികിടക്കുന്ന ചന്തികള്‍ (പഴയ  നടി ശ്രീദെവി യുടെ  ചന്തി െെപാലെ ) കാലിലും ൈകയിലും നിറയെ െരാമങ്ങള്‍,  പിനെ  അവളെ കളിച്ചപോള് എനിക്ക്  മനസിലാകിയത് ,അവക്ക് കാമം കൂടുതല്‍  അന്ന് എന്ന്. അത്കൊണ്ട് ആവണം അവള്‍ എനിക്ക്  വഴങ്ങിയത്.അളിയന്‍  ശ്രീജയെ കല്ലാണം  കഴിച്ച് െെകാണ്ട് വന്ന അന്ന് മുതല് ഞാന്‍  അവളെ വളയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച്. ഞാനും അയി അവള്‍ വളെര െപട്ടന്ന് അടുത്ത്.  എന്‍റെ ഭാര്യ യുടെ  അച്ചന്‍ െനരത്തെ മരിച്ച് പൊയി. അതിനാല്‍  ആ വീട്ടിലെ കാരൃം  മൂത്ത മരുമകന്‍ എന്ന നിലയില് ഞാന്‍ അയിരുന്ന് നൊക്കിയിരുന്നെ. എന്‍റെ വീട്ടില്‍ നിന്ന്  10കി െപാലും  ഇല്ല ഭാര്യ വീട്ടിലെക്ക് .അളിയന്‍  സെയില് വണ്ടി ഒാടിക്കുവാന്്,ഞാന്‍  സ്വന്തമായി വീടിന്‍റെ ഇലട്രിക്ക് വര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്‌. അളിയന്‍  വിവാഹം  കഴിഞ്ഞ്ഞ് 15ദിവസം  കഴിഞ്ഞപോള്െതട്ട്  വണ്ടിയില് െപായി തുടങ്ങി. ചില ദൂരെ റൂട്ടില്  പൊകുന്ന ദിവസം  അളിയന്‍ വീട്ടില്‍  വരവ് രണ്ടും മൂനും ദിവസങ്ങളില് അയിക്കും. ആ ദിവസങ്ങളില്  ഞാനും ഭാര്യ  അമ്മക്ക് കൂട്ടായി അവിടെ  ഉറങ്ങും അമ്മക്ക് പശു ഉള്ളെ െകാണ്ട് ഞങ്ങള്ടെ വീട്ടില്‍ നിക്കില്ല. ശ്രീജ വീട്ടില്‍  വന്ന െപാള്  ഞാന്‍  കരുതി അളിയന്‍ വണ്ടിയില് െപാകുപോള്  ഞാനുംും ഭാര്യ യും അമ്മക്ക് കൂട്ട് കിടകാന്‍ െചല്ലണ്ടാന്ന്. എന്നാല്‍  അളിയന്‍റെ യും  അമ്മായും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വീണ്ടും  പൊയിതുടങ്ങി .ആ പൊക്ക് ഞാനും ശ്രീജയും തമ്മില് കൂടുതല്‍  അടുക്കാന്‍ വഴിയെരുക്കി. വീട്ടില്‍  ശ്രീജ നൈറ്റി അന് ധരിക്കുന്നെ . ആഹാരം കഴിക്കുപൊളും റ്റീവി കാണുപൊളും എല്ലാം  അവള്‍ടെ  വലിയ  മുലയും ചന്തിയും എന്നെ ആകര്‍ഷിച്ചു. ഞാന്‍  അവളുടെ ശരീരത്തില്  നൊക്കുന്ന കാര്യം അവക്ക്  മനസിലാകിയ . അവള്‍ എന്നെ ചിരിച്ച്  കാണിച്ച്  പ്രൊല്സാഹിപ്പിച്ച്. റ്റീവി കാണുന്ന സമയങ്ങളില്  അവള്‍ എനിക്ക് എതിരെയുള്ള സെറ്റിയില് ഇരിക്കും . ഞാന്‍  തമിഴ് സിനിമ കാണുന്ന കൂടുതല്‍  അന്ന്, എന്‍റെ  ഭാര്യ ക്ക് അത് മനസിലാകില്ലന്ന്  പറഞ്ഞ്  അവള്‍ മുറിയിലെക് െെപാക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *