ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ

Posted by

ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ

ഞാന് അന്നു പ്രീഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നു, നല്ല ഉഷാറയിരുന്നു അന്നു പഠിക്കുവാന്. എനിക്ക് എന്റെ കളാസ്സ് ടീച്ചര് തന്നെ എനിക്ക് റ്റുഷനും തന്നിരുന്നു. ടീച്ചറിന്റെ പേരു ഭാനുമതി എന്നായിരുന്നു. ടീച്ചര് കണക്കും പിന്നെ സയന്സ്സും ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. ഞാന് നന്നായി പഠിക്കുന്നതു കൊണ്ടു, എന്നെ ടീച്ചര്ക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം ആയിരുന്നു.
ഞാന് ടുഷനു പോകുന്നതുവരെ എനിക്ക് ടിച്ചറിനോടു പ്രത്യേകം തല്പര്യം ഒന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല. എന്റെ ഇഷ്ടം തുടങ്ങിയതു ഞാന് ടുഷനു ചേര്ന്നു കുറച്ചു ദിവസ്സങ്ങള് കഴിഞ്ഞപോള് ആയിരുന്നു.
ഞങ്ങള് 14 കുട്ടികള് ആയിരുന്നു ഒരു ബാച്ച് ആയി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങള് നിലത്ത് പായ വിരിച്ചിട്ടും ടീച്ചര് ഒരു ചെയറിലും ആണു ഇരിക്കാറു. ഒരു ദിവസ്സം കണക്കു പഠിക്കുമ്പോള് ഞങ്ങള്ക്ക് ചെയ്യുവാനായി ഒരു ‘പ്രൊബ്ലെം’ തന്നു. ഞാന് പകുതി ചെയ്തു പിന്നെ കുറചു ബുദ്ദിമുട്ടു തൊന്നി, അതു കണ്ടു ടീച്ചര് എന്റെ അടുത്തേക്കു വന്നു. ഞാന് നിലത്തു ഇരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു ടീച്ചര് കുമ്പിട്ടുകൊണ്ടു എനിക്കു വിവരിച്ചു തരുവാന് തുടങ്ങി. പെട്ടെന്നു ടീച്ചറുടെ കഴുത്തു ഭാഗത്തു കടി തോന്നി, ടീച്ചര് കയ്യ് കൊണ്ടു പൊയി ചൊറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോള് എന്റെ കണ്ണുകളും ടീച്ചറിന്റെ മേലേക്കു പോയി.
എനിക്ക് ടീച്ചറുടെ വലിയ തടിച്ചു ഉലയാത്ത മുലകള് കണുവാന് സാധിച്ചു. പക്ഷേ മുഴുവനും കാണുവാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ടീച്ചറുടെ ശ്രധധ എന്റെ ബൂക്കിലയിരുന്നു, എന്ടേതു ടീച്ചറുടെ സ്വദിഷ്ടം മായ മുലകളിലും ആയിരുന്നു. അന്നു മുതല് എന്റെ ശ്രധ്ധ് ടീച്ചറുടെ ഭങ്ങിയുള്ള എതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങിളിലായിരുന്നു.
എനിക്കു ടീച്ചറുടെ മുലകണ്ണുകള് കാണുവാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും, ഞാന് അതു കാണുവാന് വേണ്ടി എന്നും എന്റെ നോട്ടം അവിടേക്കയിരുന്നു. ഞാന് ടീച്ചറിനെ സ്വപ്നം കാണുവനും തുടങ്ങി. ഞാന് സ്വപ്നത്തില് ടീചറിനെ പണ്ണുന്നതു സ്വപ്നം കണ്ടു. ഒരു ദിവസ്സം എനിക്ക് ടുഷനു പോകുവാന് കഴിഞ്ഞില്ല. പിറ്റേ ദിവസ്സം ഞാന് ചെന്നപ്പോള് എന്റെ ബാച്ചിലത്തെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ദിപാവലി വരുന്നതു കൊണ്ടു ടീച്ചര് അന്നു എല്ലാവര്ക്കും ഓഫ് കൊടുത്തിരിക്കുക ആയിരുന്നു, ഞാന് അതു അറിയാതെ ആണു ചെന്നതു. ടീച്ചറിനു ഞാന് ചെല്ലുന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
രാത്രി ധരിക്കുന്ന സ്ലീവെലെസ്സ് നയ്റ്റി ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം തട്ടാതെ ഇരിക്കുവാനായി മുകളിലേക്കു മടക്കി കുത്തിവെച്ചിരുന്നു. എനിക്കു അതു കൊണ്ടു ടീച്ചെറിന്റെ നല്ല വെള്ള കളറിലുള്ള തുടകളെ കാണുവാന് കഴിഞ്ഞു.
അങ്ങനെ ഞാനും ടീച്ചറെ സഹായിക്കാന് തുടങ്ങി. ടീച്ചെറുടെ വീട്ടില് വെറെ ആരും അപ്പോള് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനിടയില് എന്റെ ശ്രെധ്ധ മുഴുവനും ടീച്ചറുടെ വെണ്ണ പാല് തുടകളില് ആയിരുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പൊള് ടീച്ചര് എന്നെ ഒരു റ്റേബിള് പിടിച്ചു കൊണ്ടു വരുവനായി വിളിച്ചു. അതിനിടയില് ടീച്ചറിന്റെ കാല് മുട്ട് എവിടേയൊ തട്ടി, കാല് വെധനിച്ച ടീച്ചര് കിടന്നു ഞരങ്ങാന് തുടങ്ങി. ടീച്ചര് ആ ഷോക്കില് ‘നറ്റി ഒന്നും കയറ്റി വെച്ചിട്ടു കാലിന്റെ മുട്ടു തടവാന് തുടങ്ങിയപ്പോള് എനിക്കു ടീച്ചെറുടെ ആ തുടകളും പിന്നെ കുമ്പിട്ടു നിന്നു തടവുന്നതു കാരണം ബ്രാ ഇടാത്ത മുലകള് കിടന്നു പിടക്കുന്നതും കണ്ടു, അങ്ങനെ ആധ്യമായി ഞാന് ടീച്ചര് മുലകണ്ണു കണ്ടു. തവിട്ടുനിറത്തില് നല്ല വട്ടത്തില് ഒരു ഗൊലിയുടെ വലിപ്പത്തില് ഉള്ള മുലകണ്ണു കണ്ടപ്പൊള് എന്റെ കുട്ടന് കിടന്നു പിടക്കാന് തുടങ്ങി. റ്റേബിള് കൊണ്ട് ഇട്ടുവന്നതിനു ശേഷം ടീച്ചര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റൂളിനു മുകളില് കയറി റ്റേബിളിനു മുകളില് കയറി ഫാന് തുടക്കേണ്ടിയിരുന്നു, എന്നോടു സ്റ്റൂള് പിടിക്കാന് പറഞ്ഞു, ഞാന് വേഗം തന്നെ കുമ്പിട്ടുകൊണ്ടു സ്റ്റൂള് പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടു മുകളിലെക്കു നൊക്കിയപൊള് കണ്ട കാഴ്ച്ച ഞാന് ഇപ്പോഴും മറക്കില്ല!
വെള്ളകളറിലുള്ള ടീച്ചറുടെ പാന്റി തുടയില് ഒട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഞാന് നന്നായി തുറിച്ചു നൊക്കിയപ്പോള് പൂറിന്റെ ഭഗതു തടിച്ചു വീര്ത്ത് ഇരിക്കുന്നു, ഞാന് കൊദിയോട് കൂടി നോക്കിനിന്നു. ആ സ്വാദിഷ്ടമായ കാഴ്ച്ച കണ്ടു ഞാന് എല്ലാം മറന്നു, പെട്ടെന്നു അടി തെറ്റി സ്റ്റൂള് ചരിഞ്ഞു ഞാന് റ്റീച്ചറുടെ മുകളിലൂടെ വീണു. ആ വീഴ്ചയില് ഞന് റ്റീച്ചറിന്റെ മുലയില് തൊട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ റ്റീച്ചര് ആ വീഴ്ച്ചയിലുള്ള ഷോക്ക് കൊണ്ടു അതൊന്നും അറിഞില്ല. വെറുതെ ചിരിച്ചതേയുള്ളു.
ഹേയ് ‘അനില്’ ഗെറ്റ് അപ്, എനിക്ക് വേദനിക്കുന്ന് എന്നു ഞരങ്ങി കൊണ്ടു പറഞ്ഞപ്പൊള് ആണു ഞാന് എന്റെ സുഖലോകത്തു നിന്നു ഉണര്ന്നത്. ചായ തന്നിട്ടു എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പൊള് എന്റെ മനസ്സില് എങ്ങനെ റ്റീച്ചറിനെ ഒന്നു വളച്ചെടുക്കാമെന്നയിരുന്നു.
ഞങ്ങള്ക്ക് സയന്സ്സില് ഒരു ചാപ്റ്റര് ശരീര ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാന് ആ ദിവസ്സം കരുതി കൂട്ടിമുടങ്ങി. ഞാന് രണ്ട് ദിവസ്സം കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോള് ഞാന് ആ ചാപ്റ്റര് പഠിപ്പിക്കാന് ആവശ്യപെട്ടു. ടീച്ചര് സമ്മതിച്ചു. മാത്രമല്ല റ്റീച്ചര് പറഞ്ഞ് അതു പഠിക്കുന്നതു പരീക്ഷക്ക് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലും വേണ്ടതണെന്ന്, മറ്റുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ആ ചാപ്റ്റര് റ്റീച്ചര് പഠിപ്പിച്ചതു കൊണ്ട് എന്നോട് മാത്രം അന്നു ‘വകിട്ട് 7 മണിക്ക് ചെല്ലുവാന് പറഞ്ഞു. ഞാന് ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടില് എത്തിയപ്പോള് റ്റീച്ചര് ബാഗും മറ്റും പാക്ക് ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു ഞാന് ആകെ നിരാശനായി. ഞാന് കരുതി ടീച്ചര് പുറത്തുപോകുവാന് തയാറവുകയണെന്നു, കാരണം റ്റീച്ചറുടെ ഭര്ത്താവും കുട്ടിയും റെഡിആയി കണ്ടു.
അപ്പോള് റ്റീച്ചര് വന്നിട്ട് എന്നോട് ഇരിക്കുവാന് പറഞ്ഞു. റ്റീച്ചര് അതിനിടയില് വന്നിട്ട് എന്നൊട് പറഞ്ഞ് ഭര്ത്താവും, കുട്ടിയും കൂടി പുറത്ത്പോകുകയാണു അതു കൊണ്ടു കുറച്ചു നേരം ടീവി കണ്ടു കൊണ്ടു ഇരിക്കുവാന്. അവര് എകദേശം 7.30 യോട് കൂടി പോയി. അതിനുശേഷം എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ‘സൊറി’ അനില്, ഞാന് വെറുതെ അനിയുടെ സമയം കളഞ്ഞു, പക്ഷേ രാവിലെ ഈ ടൂറിനെ കുറിച്ചു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു.
എന്നിട്ട് എന്നൊട് റ്റീച്ചര് പറഞ്ഞ്, ഞാന് ഇത് ഇപ്പോള് തുടങ്ങുകയണെങ്കില് ഒരു 2 മണിക്കൂര് എങ്കിലും അതെടുക്കും പഠിപ്പിച്ചു കഴിയുവാന്, അനില് ചെല്ലതാകുമ്പോള്, അനിയുടെ വീട്ടില് പേടിക്കും മെന്നു. ഞാന് പറഞ്ഞ്, എന്റെ പാരന്റ്സ്സ് 4 ദിവസ്സത്തിനു പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണു. അതുകൊണ്ടു സാരം മില്ലയെന്നു.
അതുപറഞ്ഞപോള് റ്റീചര് എന്നോട് അവിടെ അന്നു താമസിച്ചിട്ട് നാളെ പോയാല് മതിയെന്നുപറഞ്ഞു. ഞാന് എന്റെ സന്തോഷം പുറത്തു കാണിക്കാതെ ശരി പറഞ്ഞു. ടീച്ചര് എന്നെ ഊണു കഴിക്കാന് വിളിച്ചു, ഞങ്ങള് ഊണുറ്റെബിളിനടുത്തേക്കു നടന്നു. ഊണു വിളമ്പിതരുബോള് എന്റെ ശ്രധധ മുഴുവനും റ്റീച്ചറുടെ തുളുമ്പുന്ന പാല് കളര് മേനിയിലേക്കായിരുന്നു. എന്റെ ലെഹാന് പാന്റിന്റെ ഉള്ളില് ബഹളം കാണിക്കുവാന് തുടങ്ങി. ‘കുറച്ചു കൂടി ഇടട്ടെ എന്നു ടീച്ചര് പറഞ്ഞപ്പോള് ഞാന് ഞെട്ടി ഉണര്ന്നു. ഊണു കഴിഞ്ഞ റ്റീച്ചര് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാന് ‘തയ്യാറെടുത്തു.
ടീച്ചര് പറഞ്ഞു, നോക്കു അനില്, ഈ ലെസ്സന് പഠിക്കുമ്പൊള് കുറച്ചു ഫ്രാങ്ക് ആകേണം, നാണം ഒന്നും പാടില്ല. ഞാന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു സമ്മതിച്ചു. എനിക്കു എന്തെങ്കിലും അറിയുമൊ സെക്സിനെകുറിച്ചു എന്നു ചൊദിച്ചപോള്, ഞാന് ഒന്നും പറയതെ എനിക്കു ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള ഭാവം കാണിച്ചു. ടീച്ചര് എന്നോടു ചോദിച്ചു, എതൊക്കെയാണു സ്ത്രീയുടേയും പുരുഷന്റെയും അവയവങ്ങള്. ഞാന് മടിച്ചു മടിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രതേകിച്ചു അതിന്റെ പേരൊന്നും കിട്ടില്ലയെന്നു. ടീച്ചര് എന്തു തന്നെ ആയാലും പേരു പറയാന് പറഞ്ഞപോള്, ഞാന് പറഞ്ഞു, സ്ത്രിക്ക് പൂറും, പുരുഷനു, കുണ്ണയും ഉണ്ടെന്നു. ടീച്ചര് ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ശരിയായ പേരുകള് സ്ത്രീക്ക് ‘യൊനി’ യും, പുരുഷനു, ലിഗം വും ആണെന്നു. എന്നൊടു ഞാന് സ്ത്രീകളുടെ മുലകളും, യൊനിയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നു യെന്നു ചൊദിച്ചപ്പൊള് ഒരു ഇഗ്ലീഷ് സിനിമയില് മുലകള് കണ്ടിടുണ്ടു എന്നു സമ്മതിചു. അതുകേട്ടപ്പോള് റ്റീച്ചര് പറഞ്ഞു
അതുകേട്ടപ്പോള് റ്റീച്ചര് പറഞ്ഞു, അതായതു, അനില് എക്സ് എക്സ് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടു എക്സ് എക്സ് എക്സ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണു. ഞാന് ശരിയെന്നു മൂളി.പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഫ്രെന്റ്സ്സ് കുറെ പ്രവിശ്യം എന്നേ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടു, പക്ഷെ ഞാന് കാണുവാന് പോയിട്ടില്ല.
റ്റീച്ചര്ക്ക് എന്നോടു കുറച്ചു സഹാനുപൂതി തോന്നി. ഞാന് റ്റീച്ചറൊടു പറഞ്ഞ് ടീച്ചര് എങ്ങനെയാണു കുട്ടികള് ഉണ്ടാകുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് തരാമൊ, റ്റീച്ചര് എന്നോട് വിവരിക്കന് തുടങ്ങി. പുരുഷന്റെ ശുക്ലം സ്ത്രീയുടെ ഗര്ഭാശയത്തില് പ്രവേശിച്ചു അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണു കുട്ടികള് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ റ്റീച്ചര് നിറുത്തിയപ്പോള് എനിക്ക് ഒരു നൂറു ചൊദ്യങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താണു ശുക്ലം, എന്താനു, അതു, ഇതു എന്നെല്ലാം. ടീചര് കരുതി ഞാന് തീരെ ബുദ്ദുസ്സ് ആണെന്നു. എന്നൊടു സ്വയംഭോഗം ചെയ്യ്തിട്ടില്ലെ അപ്പോള് വഴു വഴു എന്ന ഒരു സാധനം വരില്ലെ അതാണു ശുക്ലം എന്നു പറഞ്ഞ റ്റീച്ചറൊടു ഞാന് എന്തണു സ്വയഭൊഗം എന്നു ചൊദിച്ചു ഞാന് കറക്കി. അവസാനം മനുഷ്യനു വികാരം വരുമ്പൊള് വരുന്നതാണു ശുക്ലം എന്നു പറഞ്ഞ് തന്നു റ്റീച്ചര്, അപ്പോഴാണു എന്താണു വികാരം എന്നു ചൊദിച്ച് ഞാന് വലച്ചത്.
ടീച്ചര് എന്നൊട് വിവരിച്ച് വലഞ്ഞു. അവസാനം ടീച്ചര് പറഞ്ഞു. നോക്കു അനിലെ ഞാന് ഒരു സ്ത്രിയാണു, എനിക്ക് വികാരം തോന്നും എന്റെ ചുണ്ടിലും, മുഖത്തും, കഴുത്തിലും മെല്ലം ഉമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കില്, പക്ഷേ ടീച്ചര്ക്ക് തൊന്നി എനിക്ക് ഒന്നും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ലയെന്ന്, ടീച്ചര് ചൊദിച്ചു, എന്താ, അനിലിനു വികാരം എന്തെന്നു അറിയണൊ, എന്നെ ടീച്ചര് അരികിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ടു ഞാന് കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ടീച്ചറുടെ കവിളത്ത് ഉമ്മം ചെയ്തു. ടീച്ചര് ചിരിച്ചും കൊണ്ട് എന്നെ പ്രൊല്സാഹിപ്പിച്ചു. ഞാന് ടീച്ചറുടെ കഴുത്തിലും മെല്ലാം ഉമ്മം ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോള് ടീച്ചര് എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചും കൊണ്ട് എന്നെ റ്റീച്ചറുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അമര്ത്തി. ഞാന് വേഗം വേഗം ചുണ്ടത്തും, കവിളത്തും മെല്ലാം ഉമ്മം ചെയ്തു.
ചുംബനം നീണ്ടപ്പോള് റ്റീച്ചര് മാറി ഇരുന്നിട്ടു എന്നോടു ചോദിച്ചു എങനെ ഇരുന്നു. ഞാന് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് സുഖം തൊന്നി. ടീച്ചറും പറഞ്ഞ് കുറച്ചു സുഖം കിട്ടിയെന്ന്, എന്റെ ചൊദ്യത്തിനു എങനെ കൂടുതല് സുഖം കിട്ടുമെന്നുള്ളതിനു, മുലകളേയും, യൊനിയെയും തൊട്ടാല് സുഖം കിട്ടും മെന്നു പറഞ്ഞു. ഏന്റെ വിഷാദം മായിട്ടുള്ള ഇരിപ്പു കണ്ടിട്ടു ആയിരിക്കണം, ടീച്ചര് ചോദിച്ചു എന്താ എന്റെ മുലകളെ ഒന്ന് തൊട്ടു നൊക്കണമൊ, ഞാന് വേഗത്തില് റ്റീച്ചറുടെ അടുത്തു ചെന്നു മാക്സിയുടെ മുകളിലൂടെ മുലകള് തൊടുവാന് തുടങ്ങി. ടീച്ചര് പതുക്കെ മാക്സിയുടെ ബട്ടന് വിടുവിച്ചു തന്നു, ഞാന് ഒട്ടും സമയം കളയതെ ബ്രാ ഊരി മാറ്റി, എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസ്സിക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. വലിയ തടിച്ച മുലകള് നല്ല വാഴ കൂംബിന്റെ നിറത്തിലുള്ളതു കിടന്നു എന്റെ മുന്നില് ആടികളിക്കുന്നു. ടീച്ചര് എന്റെ മുഖത്തു നോക്കി ലജ്ജിച്ചു ചിരിച്ചു. ഞാന് എന്റെ വിറക്കുന്ന കയ്യുകൊണ്ടു റ്റീച്ചറുടെ കരിക്കുകളെ പിടിച്ചു ഉടക്കാന് തുടങ്ങി.
പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാന് നീണ്ടു കുത്താന് നില്ക്കുന്ന പോലത്തെ തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള മുലകണ്ണുകളെ ഞാന് വിരല് കൊണ്ടു കശക്കി ഉടച്ചു. ടീച്ചര് കണ്ണുമടച്ചുകൊണ്ടു എന്റെ തടവല് അസ്വദിച്ചു. ഞാന് പതുക്കെ എന്റെ ചുണ്ടുകള് കൊണ്ട് മുലകണ്ണുകളെ അമര്ത്തി. ടീച്ചര് കോരിതരിച്ചുപൊയി. ഏന്നെ കയ്യുകൊണ്ടു കെട്ടി വരിഞ്ഞു മുറുക്കി. ഞാന് രണ്ടു മുലകണ്ണുകളും വായിലിട്ടു ചപ്പാന് തുടങ്ങി. ടീച്ചര് പിച്ചും പേയും പറയാന് തുടങ്ങി. അതൊടൊപ്പം റ്റീച്ചറുടെ കയ്യുകള് എന്റെ പന്റ്സ്സിന്റെ സിബ്ബ് ഊരി കളഞ്ഞു. എന്റെ പാന്റ്സ് ഊരി നിലത്തു വീണു, ടീച്ചര് കയ്യുകൊണ്ടു എന്റെ കുലച്ചു നിന്നിരുന്ന കുണ്ണയെ എടുത്തു തലൊടാന് തുടങ്ങി, പിന്നെ പിന്നെ തൊലി ഉരിച്ചു മുകളിലേകും തഴോട്ടും കൊണ്ടു വന്നപ്പോള് ഞാന് സുഖം കൊണ്ടു കരയാന് തുടങ്ങി.
അതുകണ്ടിട്ട് ടീച്ചര് എന്റെ കുണ്ണയെടുത്തിട്ട് വായിലിട്ടിട്ട് ഊമ്പുവാന് തുടങിയപ്പോള് ഞാന് സ്വര്ഗ്ഗം കാണുവാന് തുടങി. ടീച്ചറുടെ ഊമ്പലില് എന്റെ കുണ്ണ കിടന്നു പുളഞ്ഞു, എനിക്ക് വരാറായിയെന്ന് എന്റെ പ്രവര്ത്തിയില് മനസ്സിലായ ടീച്ചര് എന്റെ കുണ്ണ പിടിച്ച് വേഗം വേഗം കുലുക്കുവാന് തുടങി. ഞാന് റ്റീച്ചറുടെ തലപിടിച്ച് എന്റെ കുണ്ണയിലേക്ക് ബലം മായി അമര്ത്തി. ഞാന് സ്വര്ഗ്ഗം കണ്ടു.
ഞാന് നിശ് ചലം മായപ്പോള് കണ്ടതു റ്റീച്ചര് എന്റെ കുണ്ണ പാല് നുണയുന്നതാണു. എന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇതാണു ഞാന് പറഞ്ഞ ശുക് ളം. അപ്പൊള് ഞാന് പറഞ്ഞു എനികു റ്റീച്ചറിന്റെ യൊനിയില് നിന്നു വരുന്ന തേയ്ന് കാട്ടിതരുമോയെന്നു. അതിനെന്ത എന്നു പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് ടീച്ചര്, ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്ത്രങള് കൂടി അഴിചുവെച്ചു, ഷെഡ്ഡി മാത്രം മായി കണ്ടപ്പോള് എന്റെ കുണ്ണ വീണ്ടും
ഉയര്ത്തിയെഴുന്നേറ്റിട്ട് വടിപോലെ നിന്ന് ആടുവാന് തുടങ്ങി. അതുകണ്ടിട്ട് ടീച്ചര് പറഞ്ഞു ഇവന് കാണുന്നത് പോലെ ഒന്നും മല്ല ഒരു തെമ്മടി ആണു. ഞാന് ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ, ഷെഡ്ഡിയുടെ മേലെകുടെ തന്നെ പൂറു ചപ്പാന് തുടങി, റ്റീച്ചറിന്റെ ഒമന പൂറിന്റെ മണം ഞാന് ആര്ത്തിയൊടുകൂടി മൂക്കിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി. റ്റീച്ചര് എന്റെ ആക്രാന്തു കണ്ടിട്ട് ഷെഡ്ഡി ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് സോഫയില് മലര്ന്ന് കിടന്നു എന്നിട്ട് കാലുകള് രണ്ടും അകത്തി വെച്ചിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് നടുവില് കിടത്തി, എന്റെ കുണ്ണയെ പിടിച്ചു രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവിശ്യം കുലുക്കിയിട്ട് ചൂടുകൊണ്ടു പഴുത്തു കിടന്നിരുന്ന ആ വെണ്ണപുരണ്ട പൊന് പൂറിലേക്ക് വെച്ചിട്ടു എന്റെ അരകെട്ടില് പിടിച്ചമര്ത്തിയിട്ടു, അടിക്കാന് പറഞ്ഞു. ഞാന് കുണ്ണയെ ബലം മായിട്ടമര്ത്തി, എന്റെ കുണ്ണ വേദനിച്ചെങ്കിലും ഞാന് വേദന കടിചമര്ത്തി കൊണ്ടു കുണ്ണ അമര്ത്തിയപ്പോള്, ടീച്ചര് എന്നെ പിടിച്ചു തള്ളിയിട്ടു പറഞ്ഞു, എന്റെ പൊന്നു കുട്ടാ ഊരി എടുത്തിട്ടു കേറ്റ്, ഞാന് പണ്ണിയിട്ട് നാളു കുറേ ആയി, അതുകൊണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പറഞ്ഞതൊന്നും മനസിലായില്ല, ഞാന് കുണ്ണ ഊരി എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കേറ്റി. ഇപ്പോള് ശരിക്കും കയറി പോയതായി തോന്നി. അങ്ങനെ എന്റെ ചരിത്ര്യം ഞാന് റ്റീച്ചര്ക്ക് അടിയറ വെച്ചു. പിന്നെ അവിടെ ഒരു കുണ്ണയും, പൂറും തമ്മില് മല്സ്സരത്തില് അടിയായിരുന്നു. പൂറു അടികൊണ്ട് ചുവന്നു. അടിച്ചു ക്ഷീണിച്ചാപ്പൊള് റ്റീച്ചര് എന്നെ മലര്ത്തി കിടത്തിയിട്ട് എന്റെ അരക്കെട്ടില് കവച്ചിരുന്നിട്ട് കുണ്ണയെടുത്തിട്ട് അതില് കയറി പൂറു വെച്ചു അടിക്കാന് തുടങ്ങി. അവസാനം, ഞാനും റ്റീച്ചറും ഒരുമിച്ചു പാലുവരുത്തി കെട്ടിപിടിച്ചുംകൊണ്ടു കിടന്നു. അപ്പോഴാണു ടീച്ചര് പറഞ്ഞതു, ഭര്ത്തവിനു ബന്ധപെടുവാന് പാടില്ല, എഴു മാസം മായി പരിപാടി ചെയ്തിട്ടെന്നു. അന്നു മുതല് ടീച്ചറിനെ സുഖിപ്പിക്കല് എന്റെ ജോലി ആയി, പകരം ടീച്ചര് എനിക്ക് ടുഷന് തന്നു കൊണ്ടിരുന്നു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *