സുനന്ദ [Ziara]

സുനന്ദ Sunanda | Author : Ziara ഈ കഥ ഞാനും എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകൾ സുനന്ദയുമായുള്ള രതി നിർവ്വേദത്തിൻ്റെ കഥ യാണ്. അമ്മാവൻ്റെ വീടും എൻ്റെ അയാൾ പക്കത്തു തന്നെയാണ് സുനന്ദയെ കുറിച്ച് പറയുക യാണെങ്കിൽ 26 വയസു പ്രായം വെളുത്തു കൊലുന്നനെയുള്ള ശരീരം 32 സൈസ് മുലകൾ സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള കുണ്ടികൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു. എൻ്റെ മുറപ്പെണ്ണാണെന്നുള്ള അധി കാരത്തിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവൾ എന്നോട് നന്നായി ഇടപഴകുമാ യിരുന്നു. ആ […]

Continue reading