അമ്മയുടെ കുഴമ്പു തേക്കൽ [Zender]

അമ്മയുടെ കുഴമ്പു തേക്കൽ Ammayude Kuzhambu Thekkal | Author : Zender അമ്മയെ എല്ലാവരും രാധേടത്തി എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പൊതുവെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ കാണാൻ സിനിമാതാരത്തെപ്പോലെ സുന്ദരിയൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ആരും ഒന്നുകൂടി നോക്കുന്ന ഒരു ചരക്കായിരുന്നു അമ്മ. അധികം ഉയരമില്ലാതെ കൊഴുത്ത ശരീരം. നല്ല ചെമ്പിന്റെ നിറം. അമ്മയ്ക്ക് രണ്ടു നിറമുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെമ്പുനിറം, തുണിയഴിച്ചാൽ ഉള്ളിൽ നല്ല പൂവൻപഴത്തിന്റെ നിറം. അമ്മയുടെ ഈ നിറവ്യത്യാസം […]

Continue reading