നിചരത൦ [Gireesh]

നിചരത൦ Nicharatham | Author : Gireesh   ഞാ൯ ഗിരിഷ് വയസ് 19 പാലകാട് അണ് വീട് , പ൦ികാ൯ മിടുക൯ അയിരുന്നു പക്ഷേ സാഹചര്യം കൊണ്ട് +2 വിൽ പ൦ിത൦ അവസാനിപിചു, എനിക്കു അതിൽ വിഷമം ഒന്നുംഇല്ല , ഇളയത് രണ്ടു അനുജ൯മാരുന്ട് അവരുടെ പ൦ിത൦ അണ് എന്റെ മുനിലുളത്, എന്ത് പണി എടുകാനു൦ എനിക്കു മടിയില അത് കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവനും ചതവ് ഒകെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാ൯ സുന്ദരനോനു൦ അല്ല , കുടുംബം […]

Continue reading