ചാരു എന്റെ അമ്മയും കാമുകിയും [𝚡𝚎𝚛𝚘𝚡⚡]

എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. എനിക്കും സുഖമാണ്. Kk യിലെ എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ് തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇഷ്ട്ടപെട്ടാൽ ❤️ ലൈക്കുകൾ തന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക ….. എന്നെ ഈ കഥ എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച അഥവാ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ നൻപൻ ആയ ലല്ലുവിന് 💛 ഒരായിരം നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു. കഥ നിഷിദ്ധമാണ്…. അതിനാൽ ഇഷ്ട്ടമുള്ളവർ മാത്രം വായിക്കണം എന്നഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു….!! [കഥയെ കഥയായി മാത്രം കണ്ട് സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില നൽകുക.] 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 ചാരു […]

Continue reading