വൈകി വന്ന വസന്തം 2 [ജോണി]

വൈകി വന്ന വസന്തം 2 Vaiki Vanna Vasantham Part 2 Author : ജോണി A]mÄ¡v Wà knl¸v– Ds*¶v tSm¶n FWn¡v, ASv tbms` B]n^p¶p B{Nm´w hoän Wn¶n_§n fp«n Wn¶v AkapsX W¡n NpXn¡p¶p Fsâ Mm^dn`qsX knNm^w bXÀ¶p N]-_n . Fsâ fXn]n NnX¡p¶ Fsâ em^y]psX bq_n tks_m^p bp^pg³ Ipwdn¡p¶p sim-!Mm³ AkapsX fpOw D]À¯n N®nt`¡v tWm¡n Ip*n AfÀSn Ipwdn¨p. Akav fpOw […]

Continue reading

വൈകി വന്ന വസന്തം

വൈകി വന്ന വസന്തം 1 Vaiki Vanna Vasantham Part 1 Author : ജോണി   അദ്ധ്യായം 1   പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നൂ ഞങ്ങളുടെത് കോളേജിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു . ഒരേ ക്ലാസ് സിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രണയം ഒടുവിൽ വീട്ടുകാരെ വെല്ലുവിച്ച് കല്യാണം. ജാൻസിയെ പോലൊരു സുന്ദരിയെ ഭാര്യയായി കിട്ടിയ ജോണി ഭഗ്യാവനാ കൂട്ടുകാരുടെ പ്രശംസ. പലരുടെയും സ്വപ്നസുന്ദരി ജോണിയുടെ ഭാര്യയായി. ശരിക്കും സുന്ദരിയാണ് അവൾ, വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞ് കൊലുന്തനെയുള്ളള ശരീരം ഇടതൂർന്ന മുടി, വടിവൊത്ത നിറഞ്ഞ മാറ് […]

Continue reading