സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം 1

സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം Swathantryam Thanne Amrutham BY:Pentagon123@kambimaman.net “ഇച്ചായാ, ഇത് വല്ലാത്ത ചതി ആയിപ്പോയി. ഞാൻ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ എങ്ങനെയാ?” മേരി ദേഷ്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി ചോദിച്ചു. അലക്സ്‌ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പോയില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തേലും പറഞ്ഞു അവളുടെ വായിൽ ഇരിക്കുന്നത് ബാക്കി കൂടി കേൾക്കാൻ അയാൾക്കു താല്പര്യം തീരെ ഇല്ല .മേരിയുടെ കോളേജ് ഫ്രണ്ട് അനിതയുടെ വിവാഹം ആണ്. വെറും വിവാഹം മാത്രമല്ല ഒരു റീയൂണിയൻ കൂടി ആണ് അവളുടെ ബാച്ചിന്റെ. […]

Continue reading