വൈഫ്‌ സ്വാപ്പ് 1 [Nathul]

വൈഫ്‌ സ്വാപ്പിങ്  1 Wife Swap Part 1 | Author : Nathul ഞാൻ നിഖിൽ നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂർ ആണ് വീട് ഇപ്പോൾ ഞാനും ഭാര്യയും കുവൈറ്റിൽ ആണ് ജീവിക്കുന്നത്.  ഞാൻ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ ലീഡ് എഞ്ചിനീയർ ആണ്. എന്റെ പ്രായം 32 ഭാര്യ ആശ 31 വയസ്. ഡിഗ്രീ പഠിക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം, അന്നേ അവളെ  കാണാൻ ഒരു കിടിലൻ ചരക്കായിരുന്നു. ചെറിയ ഇരു  നിറവും ഉരുണ്ട  മുഖവും […]

Continue reading