സീരിയൽ [വിശക്കുന്നവൻ]

സീരിയൽ Serial | Author : Vishakkunnavan ഞാൻ അഭിലാഷ്, അഭീ ന്ന് വിളിക്കും. സ്വദേശം അങ്ങ് ദൂരെ ഒന്നും അല്ല, മ്മടെ സ്വന്തം കേരളത്തിന്റെ നടുക്കഷ്ണം തൃശ്ശൂരിൽ. വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ ക്ലാർക്ക് ആണ്. പക്ഷെ എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തു ഇരുത്താറില്ല. കാരണം ഞാൻ തന്നെ, എന്തെങ്കിലും അലമ്പുണ്ടാക്കി സ്ഥലം വിടും. ആരുടേയും കാലു പിടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ടെന്താ ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രം. ഒരിടത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം. അതു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥലം. എനിക്കിഷ്ടാ അങ്ങനെ കുറെ […]

Continue reading

നിശാഗന്ധി പൂത്ത രാവിൽ [വിശക്കുന്നവൻ]

നിശാഗന്ധി പൂത്ത രാവിൽ Nishagandhi Pootha Raavil | Author : Vishakkunnavan  www.kambistories.com ഞാൻ അഭിലാഷ്, അഭീ ന്ന് വിളിക്കും. സ്വദേശം അങ്ങ് ദൂരെ ഒന്നും അല്ല, മ്മടെ സ്വന്തം കേരളത്തിന്റെ നടുക്കഷ്ണം തൃശ്ശൂരിൽ. വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ ക്ലാർക്ക് ആണ്. പക്ഷെ എന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തു ഇരുത്താറില്ല. കാരണം ഞാൻ തന്നെ, എന്തെങ്കിലും അലമ്പുണ്ടാക്കി സ്ഥലം വിടും. ആരുടേയും കാലു പിടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ടെന്താ ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രം. ഒരിടത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം. അതു കഴിഞ്ഞാൽ […]

Continue reading