നിർമല മിസ്സ് 1 [Viajayakrishnan]

നിർമല മിസ്സ് 1 Nirmala Miss | Author : Viajayakrishnan ഞാൻ വിജയകൃഷ്ണൻ ഇത് ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറി ആണ്. പക്ഷെ രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ സ്ഥലവും പേരുകളും മാറ്റുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥി ആണ് . ഇത് എന്റെ ടീച്ചർ (മിസ്) നെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതുകയാണ്. അത് കൊണ്ട് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും … അതൊക്കെ മറക്കുക.. പൊറുക്കുക … പക്ഷെ ഒന്ന് സത്യമാണ് ….ഇത് […]

Continue reading