മമ്മയുടെ യമ്മി കക്ഷം [വത്സല]

മമ്മയുടെ യമ്മി കക്ഷം Mammiyude Yammy Kaksham |  Author : Valsala   ഞാൻ    വിശാൽ…22    വയസ്സ്… മൂലം     നക്ഷത്രം ബി ഏ പരീക്ഷ   പാസ്സായി    ജോലി     അന്വേഷിച്ച്      നടക്കുന്നു പ്രായത്തിൽ     കവിഞ്ഞ     വളർച്ച   വളർച്ച  ഉണ്ടെന്ന്     എനിക്ക്   തന്നെ   അറിയാം ” കെട്ടിക്കാറായി        ചെക്കനെ…!” എന്ന്     അമ്മയോട്    ചിലർ    കിന്നാരം    […]

Continue reading