താര ഒരു അപ്സരസ്സ് [വത്സ]

താര ഒരു അപ്സരസ്സ് Thara Oru Apsarassu | Author : Valsa   ഈ     പാർട്ടിൽ        പേരിന്     മാത്രമേ       കമ്പി       കടന്ന്      വന്നിട്ടുള്ളു… വരും        പാർട്ടുകളിൽ    പൊളിക്കാം   …. ഞാൻ       ശിവൻ 24   വയസ്സുള്ള      ആരോഗ്യവാനായ       ഒരു              […]

Continue reading