ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ 4

ആദ്യ പാർട്ട് കൾ  വായിച്ചു അഭിപ്രായം അറിയിച്ചവർക്ക് നന്ദി സ്പീഡ് ഞാൻ കൂട്ടുന്നതല്ല പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോരെ സുഹൃത്തുക്കളെ. ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ 4 ഗർഭം കന്യക  നേഴ്സ് Part 4 Ugandayile Chikilsa Gharbham Kannyaka Nurse Part 4 Author : Muneer   ഉള്ളടക്കം : ആദ്യമുതല്‍ വായിക്കാന്‍ click here 25 കാരൻ മുനീർ  ബന്ധത്തിലെ ഒരു ഇത്താനെയും അരക്ക് താഴേക്ക് തളന്ന  മകളെയും ഉകണ്ടയിലേക്ക് ചികിൽസക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ വേറിട്ട ചികിത്സയെ കുറിച്ചുമാണ് […]

Continue reading