തൃശ്ശൂർ പൂരം [G]

തൃശ്ശൂർ പൂരം Thrissur Pooram bY KuTTan’s@kadhakal.com പൂരങ്ങളുടെ പൂരം. തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക്‌ പൂരം എന്നാൽ ആവേശമാണ്‌ . ആനയും അമ്പാരിയും ചെണ്ടയും ചെണ്ടക്കോലുമാണ്‌. ഇത്‌ അതിന്റെ ആഘോഷത്തിന്റെ വശമാണെങ്കിൽ ചുടു കാമത്തിന്റെ തുളുമ്പുന്ന ശുക്ലത്തിന്റെ ഒരു മുഖം കൂടി അതിനുണ്ട്‌. സത്യം പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക്‌ അതിൽ യാതൊരു പങ്കും ഇല്ല. സ്വന്തം നാടല്ലേ ഇത്തിരി ഡീസന്റ്‌ ആവണ്ടെ. പക്ഷേ തൃശ്ശൂരിനു പുറത്തുള്ള ആൺ പ്രേമികൾ പൂരത്തിനായി കാത്തിരിക്കും. അവരുടെ സംഗമ വേദിയാണ്‌ പൂരം. മോഹങ്ങളുടെ സാഫല്യ വേദി. […]

Continue reading