പ്രതികാരം [തൊമ്മിച്ചൻ കമ്പി]

പ്രതികാരം (തൊമ്മിച്ചൻ കമ്പി) Prathikaaram Author : Thommichan Kambi   HmfW tI¨n M§apsX ko«ns` {bSnc`w sNmXp¡m¯ tk`¡m^n]m]n^p¶p. NpXpwdmwP§tamsXm¸w Smfhn¨v NpXpwd¯n AkÀ¡v Sp`yfm] FÃm ØmW§apw `en¡pN]pw Akt^msXm¶n¨v AkÀ Njn¡p¶ e£\w Njn¡pN]pw H¶mw S^w huN^y§tamsX Kokn¨v fmhw tSm_pw ASnsâ {bSnc`w sNmXp¡pN]pw sI¿p¶ks^ tb]nwPv PÌv F¶v knan¨v dipfmWn¡pt¼mÄ PSntNXp sNm*v hz´w dÔ¯n sb«k^psX HuUm^yw bän Kokn¨ WnÈÐ thkWw sI¿p¶kÀ¡v […]

Continue reading