ഹോം ട്യൂഷൻ [തരിപ്പൻ ജിബ്രാൻ]

ഹോം ട്യൂഷൻ Home Tuition | Author : Tharippan Jibrdan ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ ആണ്, തെറ്റ് കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെകണെ. ആനിൻറെ അമ്മ പറഞ്ഞു, കണക്കിൽ ഒഴികെ ഇവൾക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നല്ല മാർക്ക് ആണ്. മോൻ ഇവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം. എല്ലാം ശരിയാക്കി എടുക്കാം, ഞാൻ മനസ്സിൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. പ്ലസ്ടുവിന് ആണ് പഠിക്കുന്നത് എങ്കിലും നല്ല വടിവൊത്ത ശരീരപ്രകൃതി ഉള്ള കുട്ടിയെ ആണ് ആണ് […]

Continue reading