മേഴ്‌സി ടീച്ചറും ഞാനും തമ്മിൽ 6 [നാൻസി കുര്യൻ]

മേഴ്‌സി ടീച്ചറും ഞാനും തമ്മിൽ 6 Mercyteacherum Njaanum Thammil Part 6  | Author : Nancy Kurian [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] ഈ കഥയുടെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പാർട്ടുകൾക്കും നിങ്ങൾ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിനും അഭിപ്രായത്തിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വായനക്കാർക്ക് ഞാൻ നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ്. എന്റെ ഒരു കഥയും പൂർത്തീകരിക്കാതെ പോകില്ല. ഈ ഭാഗം അല്പം ഫെറ്റിഷ് രീതിയിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടെ അറിയിക്കുന്നു. […]

Continue reading

മേഴ്‌സി ടീച്ചറും ഞാനും തമ്മിൽ 5 [നാൻസി കുര്യൻ]

മേഴ്‌സി ടീച്ചറും ഞാനും തമ്മിൽ 5 Mercyteacherum Njaanum Thammil Part 5  | Author : Nancy Kurian [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ] എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ചെറിയ കഥയുടെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണ നൽകിയ വായനക്കാർക്ക് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ഈ ഭാഗം രണ്ടാഴ്ചയോളം താമസിച്ചു. എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി. അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വീണ്ടും എഴുതേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് […]

Continue reading

മേഴ്‌സി ടീച്ചറും ഞാനും തമ്മിൽ 4 [നാൻസി കുര്യൻ]

മേഴ്‌സി ടീച്ചറും ഞാനും തമ്മിൽ 4 Mercyteacherum Njaanum Thammil Part 4  | Author : Nancy Kurian [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   മേഴ്‌സി ടീച്ചറും ഞാനും തമ്മിൽ എന്ന കഥയുടെ ആദ്യ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കഥയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര എങ്ങനെ ആവണമെന്ന തരത്തിൽ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൽകി. അവയൊക്കെ മികച്ചതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ചു തന്നെ […]

Continue reading