കാട്ടിൽ സംഘംചേർന്ന് [സ്വീറ്റ് പ്ലം]

കാട്ടിൽ സംഘംചേർന്ന് Kaattil Sankhamchernnu | Author : Sweet Plum   പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൂരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ മാത്രമേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. ലൈഫ് ലോങ്ങ് ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ടും വളരെ സ്ട്രിക്ട് ആയ ഒരു അച്ഛൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഇതുവരെ പ്രണയിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. ബാംഗ്ലൂരിൽ എൻജിനീയറിങ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ത്രില്ലടിച്ചു ഇനി ബാംഗ്ലൂർ പോയി ഒരു ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെയൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി അടിച്ചുപൊളിച്ചു നടക്കാലോ. […]

Continue reading