കാലിനിടയിലെ കാട് [സുര]

കാലിനിടയിലെ കാട് Kalinidayile Kaadu  | Author : Sura     ദേവകുമാറിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കയാണ്…. ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ താമസം ഇല്ലാതെ അതങ്ങു നടക്കും…… 25വയസ് തികഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണം ആണ്.. ഏക ദേശം ഒരു വർഷമെടുത്തു, കാര്യം ഒന്ന് കരയിൽ അടുക്കാൻ……. ‘ദേവകുമാർ ‘എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ഷേപിക്കാൻ ഒന്നും നമ്മൾ പോകണ്ട… തത്കാലം നമുക്കു അവനെ ദേവൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി….. ഡിഗ്രി ഒക്കെ പാസായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും… പഠിപ്പിന് ചേർന്ന ജോളി […]

Continue reading