സൈക്കോ ഡയറക്ടർ 1 [Sun]

സൈക്കോ ഡയറക്ടർ 1 psycho director | Author : Sun ഹായ് ഞാൻ സുനിൽ. ഇത് ഒരു സാംഗൽപിക കഥ ആണ്.ആരുമായും ഈ കഥ ക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല..ഫെറ്റിഷ് ഉം വെറുപ്പീരും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തവർ ദയവായി വായിക്കരുത്. ആനി ടീച്ചർ ഉം മഞ്ജു ടീച്ചർ ഉം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപിക മാരാണ്. രണ്ടു പേർക്കും നല്ല ജോലി ഉം ശമ്പള ഉം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ തൃപ്തരാകാതെ സിനിമ നടി ആകാനും പ്രശസ്തർ […]

Continue reading