ആന്റി – മരിയ — 13

ആന്റി – മരിയ 13  Aunty Mariya Kambi katha bY: സുഗു |  Click here to read previous parts   (കിസ്തുമസ് വെക്കേഷന് school അടച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഒരു ദിവസം മരിയയുടെ പപ്പയും മമ്മിയും ഒരു ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയതായിരുന്നു. മരിയ പലതുമാലോചിച്ച് ആകെ വികാര പരവശയായി കടി മൂത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് ചെയത് തൻെറ കാമം ശമിപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അവൾ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. ആൻറിയുടെ പപ്പയെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നവൾ തീരുമാനിച്ചു. പപ്പയാകുമ്പോൾ കൊതവും പൂറും […]

Continue reading