ആന്റിമാരുടെലോകം

ആന്റിമാരുടെലോകം Auntymarude lokam kambikatha bY:Storylover ഇത് എന്റെ ആദായത്തെ കഥാ ആണേ ബോറായി തോന്നുകയോ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുനിലകിൽ തുറന്നു പറയുക ഇനിയും എഴുതുന്നില്ല .ഒരു തുടർ കഥയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെ. ഇതിൽ എന്റെ കുറച് എന്റെയും ഒരു കുട്ടുകാരന്റെയും നേരിട്ടു ഉള്ള അനുഭവങ്ങളും ബാക്കി ഫാന്റസിയം ആണേ . ബാബുവിന് വയസ് ഇരുപത് തുടക്കം ഡിഗ്രി പാസായത്തിനു ശേഷം തുടർ പഠനത്തിനായി എറണാകുളം പട്ടണത്തിലേക്കു പോകുവാൻ റെഡി ആയി . അതിനായി വീട്ടുകാരുടെ തീരുമാന പ്രകാരം […]

Continue reading