ഉമയോടൊത്ത് ഒരു രാത്രി [സൂര്യ]

ഉമയോടൊത്ത് ഒരു രാത്രി Umayodothu Oru Raathri | Author : Soorya ഈ      സൈറ്റിലെ     സ്ഥിരം വായനക്കാരനാണ്       ഞാൻ വരുന്ന     മുറയ്ക്ക്      കഥകൾ     വായിച്ച്        ഞാൻ     സ്വയം     കമ്പിയാകും… കോൾമയിർ      കൊള്ളും കഴിഞ്ഞ      4    കൊല്ലത്തെ      നിരന്തര        വായനയിൽ      […]

Continue reading

കാമമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ 2 [SOORYA]

കാമമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ 2 KAMAMAANAKHILASAARAMOOZHIYIL PART 2 BY SOORYA   BUyfm]n Fsâ NT km]n¨kÀ¡pw Aen{bm]§Ä b_ªkÀ¡pw Fsâ Wµn.. BUyfm]m\v CknsX H^p tÌm_n tbmÌv sI¿p¶Sv. k]W¡mÀ F§sW hzoN^n¡pw F¶p A_n]nÃm]n^p¶p.. Np_¨v NpXpwd {blvW§Ä Nm^\fm\v sskNn]Sv U]km]n £fn¡pN.. CWn]pÅ emP§Ä F{S]pw tkPw sI¿mw CWn]pw FÃmk^psX]pw Aen{bm]§Ä {bSo£n¡p¶p… CWn NT]nt`¡v…. bntä¶p ^mkns` Mm³ F\oät¸mÄ Bhn D_¡w B]n^p¶p.. ^m{Sn]ns` Nm^y§Ä Bt`mKn¨t¸m […]

Continue reading

കാമമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ

കാമമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ KAMAMAANAKHILASAARAMOOZHIYIL BY SOORYA Mm³ sshWd(39) Fsâ eÀ¯mkv Chvf]nÂ(49) M§Ä¡p ^*p f¡Ä B^nc]pw(21) Bhncpw(18). B^nc N`ym\w Njnªv eÀ¯mknsâ NqsX B\v.Bhncv sI_p¸¯n sX_hn¶p ko\Sp Nm^\w AkWp dp²n kaÀ¨ Cà Nps_ InNnÕ sI]vSp c`w D*m]nÃ. ko«n MmWpw Bhn]pw fm{Stf DÅq. Bhn]v¡v sI_n] Np«nNapsX fWÊv B\v.l^o^kaÀ¨ D*v. AksWm^p kmln¡m^³ B\v. Bhn]pw MmWpw H^pfn¨m\v NnX¯w.AkWp D_§m³ Mm³ tk\w . […]

Continue reading