വിക്രമസൂര്യനും ശീതവല്ലിയും [ഷേരു]

വിക്രമസൂര്യനും ശീതവല്ലിയും Vikramasooryanum Sheethavalliyum | Author : Sheru   കർമ്മപഥത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചുവടുവെപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തി ലൂടെ വേണം മുന്നോട്ടുള്ള വഴികൾ താണ്ടാൻ കുന്തളദേശത്തെ രാജാവാണ് ശേഷൻ. അന്യദേശങ്ങളിൽ പോലും നീതിമാനെന്നു പുകഴ്പ്പെറ്റവൻ. പ്രജാക്ഷേമതത്പരൻ. സർവ്വകാര്യങ്ങളിലും പരിജ്ഞാനി. ശാസ്ത്രം, കല, സംഗീതം, ഭരണമികവ്, ധീരത, നീതിബോധം തുടങ്ങിയവയുടെയെല്ലാം ഒറ്റ ഉത്തരമായി ജ്ഞാനികളും കവികളും വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന ശ്രേഷ്ഠൻ. ശേഷരാജാവിന്റെ പേരും പെരുമയും നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചുവന്നു. അത്രയും പ്രശസ്തനും സർവ്വകാര്യയോഗ്യനുമായിരുന്നെങ്കിലും അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരംശം പോലും അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ടു […]

Continue reading