ഇര 3

ഇര 3 – LOVE STORY Era Love Story by Yasar READ THIS STORY ALL PART CLICK HERE  കൂട്ടുകാരെ, വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ/എഴുത്തുകാരിയുടെ ഊർജ്ജം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് ശലഭം മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ബെൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരായി ക്ലാസുകളിലേക്ക് മടങ്ങി * * * ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് അലി ഉറക്കമുണർന്നത്. അവൻ ആരാണെന്ന് പോലും നോക്കാതെ […]

Continue reading