റംസീന മാമിയുമായുള്ള അനുഭവം 1

റംസീന മാമിയുമായുള്ള അനുഭവം 1 Ramsina Mamiyumaayulla Anubhavam bY Shahid Fsâ tb^v gminUv , N®qÀ KnÃ]n B\v koXv , D½]pw D¸]pw H^p AWn]¯n]pw AX§p¶Sm\v Fsâ NpXpwdw . D¸]v¡v PÄcn dnÊnsWÊv B\v. D½ ko«n Ss¶ , AWn]¯n 10 Bw ¢mÊv Njnªp ¹hv k®nt`¡v tbmkmWm]n C^n¡p¶p , MmWms\¦n Zn{Pn sscW C]_pw Njnªp h¸van AXn¨p Wn¡p¶p , Fsâ cmfn`ns] Np_n¨p […]

Continue reading