സൂസൻ ജേക്കബ് 2 [ശബരി]

സൂസൻ ജേക്കബ് 2 Susan Jacob Part 2 | Author : Shabari | Previous Part   സൂസൻ     മാഡത്തിന്റെ      നല്ല  വാക്കുകളും      പുകഴ്ത്തലുകളും    പിങ്കി      നന്നായി     തന്നെ    ആസ്വദിച്ചു തന്റെ   സൗന്ദര്യെത്തെ      വാഴ്ത്തി   പാടുന്നത്     കേൾക്കാൻ      ഏതൊരു     െപണ്ണാണ്       ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക…? ബിെ ടെക്ക്     ലാസ്റ്റ്    […]

Continue reading

സൂസൻ ജേക്കബ് [ശബരി]

സൂസൻ ജേക്കബ് Susan Jacob | Author : Shabari   ബാങ്കിന്റെ       ബ്രാഞ്ച്   മാനേജറാണ്       സൂസൻ    അഥവാ    സൂസൻ   ജേക്കബ് 46    വയസ്സ്    ഇപ്പോഴും   ഒളിച്ച്  വയ്ക്കാൻ     ബ്യൂട്ടി   പാർലറിലെ       എലിസബത്ത്    കയ്യയച്ച്       സഹായിക്കുന്നു പുരികം     ത്രെഡ്    ചെയ്യുന്നതിന്   പുറമേ      വാക്സിംഗ്      മാസത്തിൽ   ഒരിക്കൽ      […]

Continue reading