ഫാഹിദ [Shahin]

ഫാഹിദ Fahida | Author : Shahin     എന്റെ പേര് ഷാഹിൻ  എനിക്ക് 24 വയസുണ്ട്  ഞാൻ ലോ കോളേജ് ഫൈനൽ ഇയർ കയിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു   എനിക്ക് ഉമ്മയും ഉപ്പയും അനിയനും ആണ് ഉള്ളത് അവർ പുറത്താണ്  ഞാൻ തനിച്ചാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഷമീർക്കയുടെ കുടുംബമാണ്  ഷമീർക്കയുടെ ഭാര്യ ഫഹിദ താത്തയും  മകൾ  മിന്നുവും മിന്നുമോൾ സ്കൂളിൽ രണ്ടിൽ പഠിക്കുന്നു   ഷമീർക്കക്ക്  ദുബായിയിൽ കച്ചവടമാണ്  […]

Continue reading