ചാന്തുപൊട്ട് [bY:Sanju]

ചാന്തുപൊട്ട് Chanthupottu kambikatha bY:Sanju Thalolam [sena] }{www.kambimaman.net  ഇത് ഞാൻ കുറെ മുൻപ് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് ,മൂന്നോ നാലോ ഭാഗങ്ങൾ ആയി തീർക്കാനായിരുന്നു പരിപാടി .തിരക്കുകൾ കാരണം മാറ്റി പിന്നെയത് മാറ്റി വച്ചു .ഞാൻ എഴുതിയ വെണ്ണചരക്കു ഒന്നും രണ്ടുമൊക്കെ ഈ ഈ അടുത്ത കാലത് വീണ്ടും വായിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടി എഴുതിയാലോ എന്നരോഗ്രഹം ,അപ്പോഴാണ് മെയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കഥ ഒന്ന് കൂടി പൊടി തട്ടിയെടുത്തത് .മെയിലിൽ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചു പേർക്ക് […]

Continue reading