സര്‍പ്പക്കാവ് 1 [ഗന്ധര്‍വന്‍]

സര്‍പ്പക്കാവ് 1 Sappakkavu Author Gandharvan     ഇതൊരു സാങ്കല്പിക നോവല്‍ ആണ്. അല്‍പ സ്വല്പം മാന്ത്രികതയും അവിശ്വസനീയതയും അതിലേറെ കാല്പനികതയും ഉള്ള ഒരു ഇക്കിളി നോവല്‍. ഇതിലെ സംഭവങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ്. ഭാവനയുടെ തേരോട്ടങ്ങളും വികാരത്തിന്റെ വേലിയേറ്റവും നല്‍കാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ തുടങ്ങുന്നു. ഞാന്‍ മണ്ണുണ്ണി CSv GSm*v B]n^¯n sSmÅm]n^¯n F¬bSv Nm`Q«¯n`m\v. FWn¡¶p {bm]w b{´*p. hf{bm]¡mÀ¡nX]n Mm³ fm{Sw D®n. Fsâ tb^pw ^qbkpw bns¶ Fsâ Np®]pw […]

Continue reading