സ്വപ്നയും സനൂപും 04 [Sanoop]

സ്വപ്നയും സനൂപും 4 Swapnayum Sanoopum Part 4 bY Sanoop thE wRitEr Previous Parts     sskNn tbm]SnWv £f tImUn¡p¶p .tbKv Nq«n FjpSm³ b^fmkVn {lfn¡p¶p H^p bpSn] Fjp¯pNm^Wm] FWn¡v S¶ t{bmÕmiW¯nWv kas^]VnNw Wµn. Npä§apw Np_kpNapw £fn¡pN . hzbvW]pw hWqbpw emPw 4 t^gvf tI¨n Fsâ tI¨ns]NmÄ fq¯Sm\v. bpÅn¡m^n dn Fhv hn, Fw.Fhv .hn FÃmw Njnªv Cs¸m dn FZv […]

Continue reading

സ്വപ്നയും സനൂപും 03 [Sanoop]

സ്വപ്നയും സനൂപും 3 Swapnayum Sanoopum Part 3 bY Sanoop thE wRitEr Previous Parts hzbvW]pw hWqbpw emPw fq¶v {bn] km]W¡ms^.. Wn§Ä Ss¶ bn´m§`pNÄNv Wµn. Fsâ Cu NT CWn]pw tbmNp¶Sv H^p kSyhvS Unl]n`qsX]m\v. FÃm bmÀ«n`pw NanNÄ fm{Sw AÃmsS, Ss¶¡mÄ {bm]¯n fq¯ H^p hv{Sohuµ^ys¯ SWn¡p fm{Sfm]n Nn«pt¼mÄ B l^o^t¯mXp FWn¡v tSm¶p¶ B^mVW B\v Cu emP¯nÂ.k^pw emP§an NqXpS NTmbm{S§sa DÄs¸Xp¯mWpw […]

Continue reading

സ്വപ്നയും സനൂപും 02 [Sanoop]

സ്വപ്നയും സനൂപും 2 Swapnayum Sanoopum Part 2 bY Sanoop thE wRitEr Previous Part hzbvW]pw hWqbpw ^*mw emPw (Njnª emP¯nWv Wn§Ä Ss¶ FÃmknV bn´m§m`nWpw Wµn .Mm³ H^p bpSn] Fjp¯pNm^Wm\v .sSäpNpä§Ä £fn¡pN .Wn§apsX bn´m§`pNÄ CWn]pw {bSo£n¡p¶p …) H^p B\nsâ KoknS¯ns` BUys¯ NmjvI B]n^p¶p ASv. bmSn WPvW]m] Fsâ tI¨n]psX Nm\m³ sNmSn¨ l^o^w. Npa¯ns` skůnsâ S\p¸n S\p¯ Np*nNsa `man¨Snsâ HmÀf […]

Continue reading

സ്വപ്നയും സനൂപും

സ്വപ്നയും സനൂപും Swapnayum Sanoopum bY Sanoop thE wRitEr CSv Fsâ BUys¯ NT]m\v. Fsâ tb^v hWqbv.¹hv Xp Njnªv Wn¡p¶p . F«mw ¢mÊv– fpS Mm³ H^p tdmÀZnRv h-vNqan B]n^p¶p. SfnjvWm«n B]n^p¶p bYn¨n^p¶Sv. FWn¡v H«pw CãfÃm¯ Wm`p kÀgw B]n^p¶p ASv. B kÀg§Ä Fs¶ C^p«p fp_n]n AX¨ tbms` B]n^p¶p. Mm³ sk_pw H^p bm¡p¸n B]n«m\v kaÀ¶Sv. Nq«pNmÀ b_ª A_nknÃmsS H^p Sp*v […]

Continue reading