എന്റെ സനിയകുട്ടി

എന്റെ സനിയകുട്ടി https://youtu.be/JL7GxQlEj5Q ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ നടന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്.. എന്റെ പേര് നിസാം കാണാൻ സുന്ദരൻ ആണ് നാട്ടിലെ അന്നത്തെ ഒരു കുണ്ടനും ഞാൻ അന്ന് 10ൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തു എന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഗൾഫിൽ ആയിരുന്നു എനിക്ക് സ്കൂൾ ഉള്ളത് കാരണം എന്റെ വലിയ പെങ്ങളെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് അവരു ഗൾഫിൽ പോയത് അളിയൻ നാട്ടിലല്ലാത്തതിനാൽ പെങ്ങൾക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ഇഷ്ടം പെങ്ങൾക് മൂന്നു മക്കൾ ഉണ്ട് […]

Continue reading