കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം [Rolex]

കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം Koottukarante Bharyayude Azhinjattam | Author : Rolex എന്നെ ചതിച്ച് എല്ലാം നേടി എന്ന് സ്വയം സന്തോഷിച്ചു നടന്ന എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിന്റെയും,,, അവന്റെ ആരും കണ്ണുവെച്ചുപോകുന്ന പൂച്ചക്കണ്ണിയായ ഭാര്യയും ആയിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായ ഒരു REAL STORY, ആണ്. അജാസ് എന്റെ സുഹൃത്തയിരിന്നു,, അവൻ ആണ് എന്നെ ചതിച്ചു അതുകാരണം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പോലും വയ്യ. അങ്ങനെ വർഷം ഒന്നര കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ യാദൃച്ഛികമായി പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ച് അവളെ […]

Continue reading